ဝယ်ယူမှု
1
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၃၅
0.65829
0.65927
0.00000
0.66362
အမြတ်
83.75 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65829
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
83.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66362
ရောင်းချမှု
1
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၀၁
1.29359
1.33339
0.00000
1.28659
အမြတ်
-3 980.20 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29359
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3 980.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33339
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28659
ရောင်းချမှု
1
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၁၀
1.28659
1.33339
0.00000
1.26623
အမြတ်
-4 656.09 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28659
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4 656.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33339
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26623
ဝယ်ယူမှု
1
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၉
0.66362
0.65927
0.00000
0.69151
အမြတ်
-886.21 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66362
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-886.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69151
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၄:၂၉
0.66996
0.65927
0.00000
0.69151
အမြတ်
-1 519.65 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66996
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 519.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69151
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၀
0.67066
0.65927
0.00000
0.69151
အမြတ်
-1 589.51 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67066
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 589.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69151
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၁
0.67196
0.65927
0.00000
0.69151
အမြတ်
-1 719.51 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67196
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 719.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69151
မှာရောင်းချ
1
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၄
0.69151
0.65927
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69151
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000