ဝယ်ယူမှု
1.1
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
132.825
133.307
0.000
0.000
အမြတ်
4.63 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.825
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
4.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.307
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
5.22
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
1.16526
1.16455
0.00000
1.15863
အမြတ်
3.71 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16455
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15863
ဝယ်ယူမှု
0.73
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
132.546
133.307
0.000
0.000
အမြတ်
4.85 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.546
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
4.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.73
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.307
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
63.15
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
114.340
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-90.45 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
114.340
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-90.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
63.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
82.09
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၁
132.581
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-541.27 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.581
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-541.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
82.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
48.58
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၀
114.148
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-151.04 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
114.148
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-151.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
48.58
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
63.15
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၀၀
132.380
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-527.24 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.380
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-527.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
63.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
37.37
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၀၂
113.946
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-182.11 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.946
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-182.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
37.37
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
48.58
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၀
132.137
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-508.69 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.137
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-508.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
48.58
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
37.37
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၀
131.911
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-465.07 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.911
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-465.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
37.37
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
4.02
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
1.16185
1.16455
0.00000
1.15863
အမြတ်
-10.85 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16185
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16455
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15863
ရောင်းချမှု
3.09
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
1.16032
1.16455
0.00000
1.15863
အမြတ်
-13.07 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16032
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16455
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15863
ရောင်းချမှု
28.74
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၀
131.696
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-411.63 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.696
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-411.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
28.74
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
22.11
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၀၀
131.478
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-358.77 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.478
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-358.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
22.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
2.38
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၀၁
1.15867
1.16455
0.00000
1.15863
အမြတ်
-13.99 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15867
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.38
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16455
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15863
ရောင်းချမှု
1.83
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
1.15684
1.16455
0.00000
1.15863
အမြတ်
-14.11 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15684
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.83
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16455
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15863
ရောင်းချမှု
17.01
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၀၂
131.292
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-303.64 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.292
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-303.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
17.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
1.41
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၆
1.15545
1.16455
0.00000
1.15863
အမြတ်
-12.83 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15545
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16455
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15863
ရောင်းချမှု
1.08
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၀၂
1.15389
1.16455
0.00000
1.15863
အမြတ်
-11.51 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15389
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16455
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15863
ရောင်းချမှု
0.96
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၁
1.15245
1.16455
0.00000
1.15863
အမြတ်
-11.62 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15245
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.96
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16455
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15863
ရောင်းချမှု
0.64
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
1.15405
1.16455
0.00000
1.15863
အမြတ်
-6.72 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15405
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.64
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16455
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15863
ရောင်းချမှု
28.74
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၀
113.763
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-185.99 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.763
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-185.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
28.74
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
22.11
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၀၀
113.470
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-199.66 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.470
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-199.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
22.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
16.77
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
113.266
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-181.31 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.266
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-181.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
16.77
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
12.9
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
131.079
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-254.27 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.079
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-254.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
12.9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
12.9
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၀
113.069
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-161.67 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.069
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-161.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
12.9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
9.93
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၀
130.820
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-218.19 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.820
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-218.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9.93
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
9.93
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၀
112.901
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-139.02 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.901
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-139.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9.93
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
7.64
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
130.588
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-183.35 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.588
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-183.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.64
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
7.64
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၀၀
112.681
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-121.64 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.681
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-121.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.64
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
5.87
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၀၀
130.319
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-154.67 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.319
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-154.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.87
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
5.87
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၂
112.473
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-104.12 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.473
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-104.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.87
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
4.46
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၀
130.051
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-127.95 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.051
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-127.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.46
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
4.46
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၀:၁၉
112.264
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-87.25 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.264
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-87.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.46
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
3.43
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၀
129.807
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-105.71 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.807
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-105.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.43
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
3.43
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၀
112.069
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-72.94 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.069
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-72.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.43
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
2.64
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၀
129.577
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-86.67 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.577
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-86.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.64
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
2.03
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၀
129.311
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-71.36 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.311
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-71.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
2.64
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၀:၀၁
111.869
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-60.75 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.869
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-60.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.64
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
1.56
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၀၀
129.118
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-57.47 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.118
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-57.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
2.03
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၀၁
111.721
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-49.34 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.721
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-49.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
1.56
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၀၃
111.568
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-40.00 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.568
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-40.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
1.2
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၀
128.952
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-45.94 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.952
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-45.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
0.92
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၀၀
128.788
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-36.54 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.788
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-36.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.92
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
1.2
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၀၄
111.405
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-32.48 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.405
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-32.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
0.71
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၀
128.550
133.336
0.000
131.867
အမြတ်
-29.68 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.550
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-29.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.71
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.336
အမြတ်ရယူခြင်း
131.867
ရောင်းချမှု
1.05
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၁
111.220
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-30.11 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.220
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-30.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536
ရောင်းချမှု
0.71
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၀၀
111.413
114.504
0.000
113.536
အမြတ်
-19.17 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.413
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-19.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.71
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.504
အမြတ်ရယူခြင်း
113.536