ဝယ်ယူမှု
1.14
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၀
132.459
132.398
0.000
0.000
အမြတ်
-0.63 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.459
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.398
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
1.58
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၂၁
1.20964
1.20867
0.00000
1.20635
အမြတ်
1.53 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20964
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.58
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20867
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20635
ရောင်းချမှု
1.38
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၁
1.20820
1.20870
0.00000
1.20635
အမြတ်
-0.69 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20820
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.38
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20870
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20635
ရောင်းချမှု
1.2
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
1.20685
1.20869
0.00000
1.20635
အမြတ်
-2.21 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20685
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20869
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20635
ရောင်းချမှု
1.04
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၁၃
1.20551
1.20869
0.00000
1.20635
အမြတ်
-3.31 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20551
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20869
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20635
ဝယ်ယူမှု
1.82
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၇
1.20577
1.20848
0.00000
1.21066
အမြတ်
4.93 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20577
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.82
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20848
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21066
ဝယ်ယူမှု
1.31
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၄
109.517
109.550
0.000
109.686
အမြတ်
0.39 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.31
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.550
အမြတ်ရယူခြင်း
109.686
ရောင်းချမှု
2.29
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
132.540
132.425
0.000
132.063
အမြတ်
2.40 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.540
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
2.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.425
အမြတ်ရယူခြင်း
132.063
ဝယ်ယူမှု
1.14
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၅
109.671
109.553
0.000
109.686
အမြတ်
-1.23 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.671
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.553
အမြတ်ရယူခြင်း
109.686
ရောင်းချမှု
4.61
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၀၁
109.647
109.569
0.000
109.050
အမြတ်
3.28 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.647
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
3.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.61
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.569
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ရောင်းချမှု
4.01
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၂
109.508
109.568
0.000
109.050
အမြတ်
-2.20 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.508
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.568
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ဝယ်ယူမှု
1.58
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၅
1.20786
1.20847
0.00000
1.21066
အမြတ်
0.96 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20786
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.58
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20847
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21066
ရောင်းချမှု
3.46
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၂
109.375
109.567
0.000
109.050
အမြတ်
-6.06 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.375
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.46
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.567
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ရောင်းချမှု
3.01
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
109.250
109.559
0.000
109.050
အမြတ်
-8.49 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.250
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.559
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ဝယ်ယူမှု
1.38
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၄
1.20949
1.20847
0.00000
1.21066
အမြတ်
-1.41 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20949
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.38
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20847
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21066
ဝယ်ယူမှု
1.2
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၆
1.21187
1.20847
0.00000
1.21066
အမြတ်
-4.08 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21187
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20847
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21066
ဝယ်ယူမှု
1.04
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၄
1.21391
1.20844
0.00000
1.21066
အမြတ်
-5.69 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21391
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20844
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21066
ရောင်းချမှု
1.98
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၃၀
132.357
132.425
0.000
132.063
အမြတ်
-1.23 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.357
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.98
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.425
အမြတ်ရယူခြင်း
132.063
ရောင်းချမှု
1.72
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
132.177
132.424
0.000
132.063
အမြတ်
-3.88 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.72
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.424
အမြတ်ရယူခြင်း
132.063
ရောင်းချမှု
1.49
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
132.064
132.425
0.000
132.063
အမြတ်
-4.91 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.064
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-4.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.49
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.425
အမြတ်ရယူခြင်း
132.063
ရောင်းချမှု
2.61
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၉
109.121
109.570
0.000
109.050
အမြတ်
-10.70 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.121
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.61
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.570
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ရောင်းချမှု
1.3
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၉
131.928
132.424
0.000
132.063
အမြတ်
-5.88 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.928
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.424
အမြတ်ရယူခြင်း
132.063
ရောင်းချမှု
1.12
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
131.769
132.425
0.000
132.063
အမြတ်
-6.71 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.769
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.425
အမြတ်ရယူခြင်း
132.063
ရောင်းချမှု
2.25
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၀
108.886
109.570
0.000
109.050
အမြတ်
-14.05 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.886
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.25
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.570
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ရောင်းချမှု
1.96
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၀၀
108.768
109.570
0.000
109.050
အမြတ်
-14.35 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.768
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.96
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.570
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ရောင်းချမှု
1.7
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၂
108.650
109.570
0.000
109.050
အမြတ်
-14.27 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.650
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.7
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.570
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ရောင်းချမှု
1.48
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
108.515
109.569
0.000
109.050
အမြတ်
-14.24 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.515
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.48
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.569
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ရောင်းချမှု
1.39
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၄
108.400
109.569
0.000
109.050
အမြတ်
-14.83 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.400
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.39
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.569
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ရောင်းချမှု
1.12
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၂
108.569
109.570
0.000
109.050
အမြတ်
-10.23 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.569
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.570
အမြတ်ရယူခြင်း
109.050
ရောင်းချမှု
40.18
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၀
128.556
132.426
0.000
128.086
အမြတ်
-1 418.91 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.556
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1 418.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
40.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.426
အမြတ်ရယူခြင်း
128.086