ဝယ်ယူမှု
3.76
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၀၀
1.17318
1.17239
0.00000
1.17821
အမြတ်
-2.97 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17318
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.76
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17821
ဝယ်ယူမှု
1.12
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၀
109.919
109.862
0.000
110.075
အမြတ်
-0.58 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.919
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.862
အမြတ်ရယူခြင်း
110.075
ဝယ်ယူမှု
1.89
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၀၀
129.035
128.822
0.000
129.516
အမြတ်
-3.66 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.035
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.89
လက်ရှိစျေးနှုန်း
128.822
အမြတ်ရယူခြင်း
129.516
ရောင်းချမှု
0.66
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
129.070
128.976
0.000
0.000
အမြတ်
0.56 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.070
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
လက်ရှိစျေးနှုန်း
128.976
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.9
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၁
1.17418
1.17279
1.17417
0.00000
အမြတ်
1.25 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17418
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.17417
အမြတ်
1.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17279
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
2.9
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
1.17490
1.17239
0.00000
1.17821
အမြတ်
-7.28 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17490
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17821
ဝယ်ယူမှု
1.45
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
129.276
128.822
0.000
129.516
အမြတ်
-5.99 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.276
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.45
လက်ရှိစျေးနှုန်း
128.822
အမြတ်ရယူခြင်း
129.516
ဝယ်ယူမှု
1.12
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
129.468
128.822
0.000
129.516
အမြတ်
-6.59 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.468
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
128.822
အမြတ်ရယူခြင်း
129.516
ရောင်းချမှု
0.6
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၀
1.17609
1.17279
1.17417
0.00000
အမြတ်
1.98 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17609
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.17417
အမြတ်
1.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17279
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
5.38
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၃
110.062
109.962
0.000
109.626
အမြတ်
4.89 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.062
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
4.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.38
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.962
အမြတ်ရယူခြင်း
109.626
ဝယ်ယူမှု
0.99
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
110.034
109.862
0.000
110.075
အမြတ်
-1.55 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.034
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.99
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.862
အမြတ်ရယူခြင်း
110.075
ဝယ်ယူမှု
0.99
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၁
129.678
128.822
0.000
129.516
အမြတ်
-7.71 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.678
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.99
လက်ရှိစျေးနှုန်း
128.822
အမြတ်ရယူခြင်း
129.516
ရောင်းချမှု
4.14
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၀
109.957
109.962
0.000
109.626
အမြတ်
-0.19 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.957
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.962
အမြတ်ရယူခြင်း
109.626
ဝယ်ယူမှု
0.66
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၁
129.455
128.822
0.000
129.516
အမြတ်
-3.80 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.455
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
လက်ရှိစျေးနှုန်း
128.822
အမြတ်ရယူခြင်း
129.516
ဝယ်ယူမှု
0.66
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၀၀
109.893
109.862
0.000
110.075
အမြတ်
-0.19 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.893
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.862
အမြတ်ရယူခြင်း
110.075
ရောင်းချမှု
3.14
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
109.812
109.962
0.000
109.626
အမြတ်
-4.28 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.812
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-4.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.962
အမြတ်ရယူခြင်း
109.626
ရောင်းချမှု
2.41
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
109.637
109.962
0.000
109.626
အမြတ်
-7.12 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.637
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.962
အမြတ်ရယူခြင်း
109.626
ရောင်းချမှု
1.86
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
109.527
109.962
0.000
109.626
အမြတ်
-7.36 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.527
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.86
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.962
အမြတ်ရယူခြင်း
109.626
ဝယ်ယူမှု
2.23
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၀၀
1.17640
1.17239
0.00000
1.17821
အမြတ်
-8.94 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17640
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17821
ဝယ်ယူမှု
1.71
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
1.17775
1.17239
0.00000
1.17821
အမြတ်
-9.17 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17775
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.71
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17821
ဝယ်ယူမှု
1.32
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၃
1.17911
1.17239
0.00000
1.17821
အမြတ်
-8.87 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17911
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.32
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17821
ရောင်းချမှု
1.43
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၀
109.290
109.962
0.000
109.626
အမြတ်
-8.74 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.290
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.43
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.962
အမြတ်ရယူခြင်း
109.626
ရောင်းချမှု
1.46
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
109.156
109.962
0.000
109.626
အမြတ်
-10.70 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.156
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.46
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.962
အမြတ်ရယူခြင်း
109.626
ရောင်းချမှု
0.98
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၀
109.316
109.962
0.000
109.626
အမြတ်
-5.76 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.316
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.962
အမြတ်ရယူခြင်း
109.626
ရောင်းချမှု
0.65
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၀
109.494
109.962
0.000
109.626
အမြတ်
-2.77 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.494
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.962
အမြတ်ရယူခြင်း
109.626
ဝယ်ယူမှု
1
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၀၂
1.18092
1.17239
0.00000
1.17821
အမြတ်
-8.53 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18092
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17821
ဝယ်ယူမှု
0.77
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
1.18265
1.17239
0.00000
1.17821
အမြတ်
-7.90 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18265
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.77
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17821
ဝယ်ယူမှု
0.59
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
1.18428
1.17239
0.00000
1.17821
အမြတ်
-7.02 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18428
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.59
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17821