ဝယ်ယူမှု
6.18
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
110.225
110.217
0.000
110.672
အမြတ်
-0.45 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.225
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.217
အမြတ်ရယူခြင်း
110.672
ဝယ်ယူမှု
65.01
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၁
131.058
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-179.90 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.058
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-179.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
65.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
50.4
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၀၁
131.288
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-244.64 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.288
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-244.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
45.67
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၀၁
1.19041
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-188.16 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19041
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-188.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
45.67
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
38.77
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၁
131.503
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-263.82 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.503
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-263.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
38.77
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
4.72
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၂
110.349
110.217
0.000
110.672
အမြတ်
-5.65 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.349
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.72
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.217
အမြတ်ရယူခြင်း
110.672
ဝယ်ယူမှု
34.83
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
1.19243
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-213.86 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19243
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-213.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
34.83
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
29.59
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
131.717
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-258.81 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.717
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-258.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
29.59
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
3.63
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၁
110.525
110.217
0.000
110.672
အမြတ်
-10.14 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.525
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.63
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.217
အမြတ်ရယူခြင်း
110.672
ဝယ်ယူမှု
22.76
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
131.928
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-242.64 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.928
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-242.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
22.76
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
17.51
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၁
132.163
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-224.00 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.163
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-224.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
17.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
26.79
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
1.19462
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-223.16 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19462
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-223.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
26.79
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
20.61
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
1.19630
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-206.31 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19630
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-206.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20.61
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
13.47
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
132.380
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-198.84 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.380
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-198.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
13.47
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
10.36
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၂
132.643
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-177.65 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.643
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-177.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
15.85
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၄
1.19827
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-189.88 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19827
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-189.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
15.85
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
2.79
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၀
110.663
110.217
0.000
110.672
အမြတ်
-11.29 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.663
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-11.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.79
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.217
အမြတ်ရယူခြင်း
110.672
ဝယ်ယူမှု
2.86
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၀၀
110.789
110.217
0.000
110.672
အမြတ်
-14.84 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.789
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.86
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.217
အမြတ်ရယူခြင်း
110.672
ဝယ်ယူမှု
12.2
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၀၀
1.20017
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-169.34 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20017
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-169.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
12.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
1.91
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
110.648
110.217
0.000
110.672
အမြတ်
-7.47 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.648
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.91
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.217
အမြတ်ရယူခြင်း
110.672
ဝယ်ယူမှု
9.38
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၁၁
1.20169
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-144.45 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20169
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-144.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9.38
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
1.27
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၂
110.502
110.217
0.000
110.672
အမြတ်
-3.28 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.502
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.217
အမြတ်ရယူခြင်း
110.672
ဝယ်ယူမှု
7.97
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၀
132.774
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-146.14 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.774
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-146.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.97
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
7.22
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၄၇
1.20249
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-116.96 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20249
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-116.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
5.55
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၁
1.20403
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-98.46 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20403
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-98.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.55
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
6.13
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၀
132.927
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-120.91 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.927
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-120.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
4.72
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၅၀
133.050
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-98.37 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.050
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-98.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.72
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
4.27
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၅၀
1.20514
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-80.49 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20514
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-80.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
3.6
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၁
133.147
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-78.19 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.147
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-78.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
2.77
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
133.249
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-62.73 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.249
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-62.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.77
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
2.13
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
133.330
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-49.80 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.330
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-49.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
1.64
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
133.491
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-40.74 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.491
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-40.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.64
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
1.26
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
133.585
130.753
0.000
131.992
အမြတ်
-32.38 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.585
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-32.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.26
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.992
ဝယ်ယူမှု
3.26
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၀
1.21130
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-81.53 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-81.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.26
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
2.5
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၁
1.21241
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-65.30 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21241
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
1.93
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၀
1.21341
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-52.34 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21341
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-52.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.93
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
1.71
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၁
1.21431
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-47.91 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21431
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-47.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.71
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ဝယ်ယူမှု
1.14
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၁
1.21339
1.18629
0.00000
1.19868
အမြတ်
-30.89 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21339
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19868
ရောင်းချမှု
36
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၀
128.556
130.856
0.000
128.086
အမြတ်
-750.99 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.556
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-750.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.856
အမြတ်ရယူခြင်း
128.086