ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၂
110.140
110.165
0.000
0.000
အမြတ်
0.13 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.140
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.165
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၁
110.173
110.165
0.000
0.000
အမြတ်
-0.17 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.173
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.165
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.13
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၄
1.10869
1.10926
0.00000
0.00000
အမြတ်
6.11 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10869
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
6.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10926
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၁၃
0.96928
0.96768
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.01 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96928
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96768
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၄၄
0.68744
0.68769
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.60 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68744
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68769
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၁
1.10955
1.10926
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.12 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10955
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10926
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၉
0.68806
0.68770
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.04 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68806
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68770
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၅၃
1.10962
1.10927
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10962
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၀၃
1.11010
1.10926
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.70 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11010
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10926
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၀၂
1.11084
1.10926
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.04 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11084
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10926
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၂၈
0.66254
0.66143
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.84 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66254
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66143
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၅၂
1.11125
1.10926
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.36 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11125
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10926
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၃
1.11154
1.10926
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.76 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11154
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10926
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၀၂
1.11206
1.10926
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.90 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11206
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10926
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၁၆
1.11278
1.10926
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.62 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11278
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10926
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၃၆
1.03831
1.03967
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.80 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03831
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03967
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၀၅
110.167
110.167
0.000
0.000
အမြတ်
-0.10 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.167
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.167
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၅၈
0.69023
0.68769
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.56 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69023
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68769
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၆
1.03926
1.03970
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.96 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03926
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03970
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၃၄
0.69294
0.68769
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.40 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69294
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68769
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၈
0.66562
0.66143
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.16 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66562
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66143
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၂၂:၄၄
1.04091
1.03967
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.08 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04091
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03967
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.8
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၃၀
1.07444
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-101.15 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07444
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-101.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၈
1.11484
1.10926
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.72 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11484
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10926
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၄၆
1.07502
1.07345
0.00000
0.00000
အမြတ်
5.69 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07502
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
5.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၃၂
1.04351
1.03967
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.96 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04351
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03967
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၀၆
0.96748
0.96771
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.35 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96748
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96771
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.48
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၃၈
1.07803
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-238.77 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၁၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07803
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-238.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၃၁
110.014
110.167
0.000
0.000
အမြတ်
-1.49 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.014
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.167
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၀၀
109.839
110.167
0.000
0.000
အမြတ်
-3.08 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.839
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.167
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၀၆
0.66435
0.66146
0.00000
0.00000
အမြတ်
11.16 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66435
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
11.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66146
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၃
1.30638
1.30652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.83 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30638
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၂၃
0.66125
0.66146
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.24 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66125
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66146
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၉
1.30479
1.30651
0.00000
0.00000
အမြတ်
4.87 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30479
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30651
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.32
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၃၅
1.08165
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-278.89 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08165
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-278.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၂၄
1.31281
1.30170
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.42 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31281
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30170
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၀၃
1.30166
1.30652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-15.28 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၁၉
1.08525
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-248.71 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၃၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08525
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-248.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၃၇
0.66392
0.66146
0.00000
0.00000
အမြတ်
23.60 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66392
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
23.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66146
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.11
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၃၇
1477.78
1558.99
0.00
0.00
အမြတ်
-895.51 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1477.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-895.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1558.99
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.12
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၃
1.08887
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-194.11 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08887
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-194.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၂၆
1.08906
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-65.49 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08906
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၅၄
1.98812
1.96794
0.00000
0.00000
အမြတ်
-135.47 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.98812
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-135.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၄၂:၃၂
1.09123
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-55.85 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၇:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09123
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-55.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၇:၄၉
1.09246
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-159.09 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09246
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-159.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၁၃
1.09371
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-63.54 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09371
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-63.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၅၇
1.92514
1.89280
0.00000
0.00000
အမြတ်
-224.40 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.92514
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-224.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89280
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၃၃
1.93137
1.89280
0.00000
0.00000
အမြတ်
-267.24 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93137
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-267.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.89280
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၀၈
1.32750
1.30170
0.00000
0.00000
အမြတ်
-259.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32750
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-259.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30170
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၈
1.09604
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-94.34 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09604
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-94.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၃၆
1.09967
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-109.34 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09967
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-109.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၃၀:၀၄
1.10350
1.07341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-125.18 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10350
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-125.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၄:၄၀
0.98435
0.96768
0.00000
0.00000
အမြတ်
-173.27 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98435
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-173.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96768
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၄၀
0.65641
0.66146
0.00000
0.00000
အမြတ်
-51.50 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65641
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-51.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66146
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၁၉
0.65551
0.66146
0.00000
0.00000
အမြတ်
-60.50 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65551
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-60.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66146
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၅၈
0.65348
0.66146
0.00000
0.00000
အမြတ်
-80.80 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65348
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-80.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66146
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၂
0.98960
0.96768
0.00000
0.00000
အမြတ်
-227.52 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98960
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-227.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96768
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၁၃
0.99070
0.96768
0.00000
0.00000
အမြတ်
-238.89 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99070
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-238.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96768
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၃၄
0.65174
0.66146
0.00000
0.00000
အမြတ်
-98.20 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65174
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-98.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66146
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၅
0.99169
0.96768
0.00000
0.00000
အမြတ်
-249.12 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99169
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-249.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96768
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၁
0.65068
0.66146
0.00000
0.00000
အမြတ်
-108.80 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65068
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-108.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66146
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.51
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၁
1.07150
1.03967
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 083.91 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 083.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03967
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.51
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၄
1.07183
1.03967
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 095.05 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07183
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 095.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.03967
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.31
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၁၆
2.03564
1.96794
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 394.34 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.03564
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 394.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၇
2.04410
1.96794
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 668.96 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.04410
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 668.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.11
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၃၉
1.94403
1.96810
0.00000
0.00000
အမြတ်
-177.33 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94403
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-177.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96810
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
1.94241
1.96810
0.00000
0.00000
အမြတ်
-618.95 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94241
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-618.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96810
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
1.93966
1.96810
0.00000
0.00000
အမြတ်
-551.34 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-551.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96810
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
1.93686
1.96810
0.00000
0.00000
အမြတ်
-459.01 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93686
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-459.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96810
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
1.93610
1.96810
0.00000
0.00000
အမြတ်
-470.07 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-470.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96810
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
1.13005
1.10927
0.00000
0.00000
အမြတ်
62.04 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
62.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
112.626
110.165
0.000
0.000
အမြတ်
-22.32 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-22.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.165
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
1.17471
1.10927
0.00000
0.00000
အမြတ်
65.48 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
65.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
112.402
110.167
0.000
0.000
အမြတ်
20.21 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.402
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
20.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.167
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
113.628
110.165
0.000
0.000
အမြတ်
-31.41 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.628
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-31.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.165
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
113.765
110.167
0.000
0.000
အမြတ်
32.58 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.765
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
32.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.167
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
1.16037
1.10927
0.00000
0.00000
အမြတ်
51.14 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16037
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
51.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
1.15652
1.10927
0.00000
0.00000
အမြတ်
47.29 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15652
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
47.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10927
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
1.15571
1.10926
0.00000
0.00000
အမြတ်
-46.57 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10926
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
132.166
122.202
0.000
0.000
အမြတ်
-90.49 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-90.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
122.202
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
113.950
110.165
0.000
0.000
အမြတ်
-34.34 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-34.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.165
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000