ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၄၆:၀၁
108.460
108.481
0.000
0.000
အမြတ်
0.09 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.460
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.481
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၀၅
108.494
108.481
0.000
0.000
အမြတ်
-0.22 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၂၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.494
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.481
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.31
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၆:၄၉
2.02666
2.01012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-334.75 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.02666
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-334.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
2.01
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၃:၄၈
1.07293
1.07023
0.00000
0.00000
အမြတ်
307.61 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၂:၅၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07293
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
307.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07023
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.31
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၈
2.02538
2.01012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-309.33 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.02538
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-309.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.31
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၁၆
2.03564
2.01012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-513.13 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.03564
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-513.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၈
2.02417
2.01012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-303.69 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.02417
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-303.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၇
2.04410
2.01012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-725.12 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.04410
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-725.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.35
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၀၈
1484.07
1488.18
0.00
0.00
အမြတ်
-150.85 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1484.07
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-150.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1488.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.12
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၈:၀၆
1.96465
2.01085
0.00000
0.00000
အမြတ်
-357.71 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.96465
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-357.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01085
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၇:၂၇
1.96475
2.01085
0.00000
0.00000
အမြတ်
-59.49 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.96475
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-59.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01085
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.11
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၃၉
1.94403
2.01085
0.00000
0.00000
အမြတ်
-473.27 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94403
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-473.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01085
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.35
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၃၀
1510.07
1488.00
0.00
0.00
အမြတ်
-779.45 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1510.07
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-779.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1488.00
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
5.51
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၃၀
1.08196
1.07018
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4 269.30 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08196
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4 269.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07018
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
1.94241
2.01085
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 586.25 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94241
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 586.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01085
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
1.93966
2.01085
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 328.93 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 328.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01085
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
1.93686
2.01085
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 047.63 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93686
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 047.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01085
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
1.93610
2.01085
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 058.34 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 058.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01085
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.43
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၁၄
1.06953
1.07023
0.00000
0.00000
အမြတ်
-27.89 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06953
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07023
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.51
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၃၇
1.06873
1.07023
0.00000
0.00000
အမြတ်
-59.22 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06873
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-59.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07023
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.51
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၁၄
1.06820
1.07023
0.00000
0.00000
အမြတ်
-76.55 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06820
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-76.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07023
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၂
1.06734
1.07023
0.00000
0.00000
အမြတ်
-45.14 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07023
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၄
1.06734
1.07023
0.00000
0.00000
အမြတ်
-45.14 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07023
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၂၇
1.06732
1.07023
0.00000
0.00000
အမြတ်
-59.88 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06732
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-59.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07023
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၅
141.837
139.753
0.000
0.000
အမြတ်
-194.10 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
141.837
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-194.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
139.753
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၀
142.116
139.753
0.000
0.000
အမြတ်
-219.82 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.116
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-219.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
139.753
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၆
142.373
139.753
0.000
0.000
အမြတ်
-243.51 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.373
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-243.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
139.753
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
1.13005
1.11296
0.00000
0.00000
အမြတ်
50.97 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
50.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
112.626
108.481
0.000
0.000
အမြတ်
-38.19 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-38.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.481
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
1.17471
1.11296
0.00000
0.00000
အမြတ်
61.79 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
61.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
112.402
108.484
0.000
0.000
အမြတ်
36.04 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.402
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
36.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.484
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
113.628
108.481
0.000
0.000
အမြတ်
-47.43 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.628
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-47.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.481
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
113.765
108.484
0.000
0.000
အမြတ်
48.60 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.765
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
48.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.484
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
1.16037
1.11296
0.00000
0.00000
အမြတ်
47.45 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16037
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
47.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
1.15652
1.11296
0.00000
0.00000
အမြတ်
43.60 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15652
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
43.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
1.15571
1.11296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-42.87 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-42.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
132.166
120.736
0.000
0.000
အမြတ်
-105.40 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-105.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.736
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
113.950
108.481
0.000
0.000
အမြတ်
-50.39 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-50.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.481
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000