ဝယ်ယူမှု
1.2
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၄၀
41.526
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
-5.63 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
41.526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.1
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၃၂
43.795
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
-4.46 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
43.795
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-4.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.1
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၅၅
43.588
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
-2.18 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
43.588
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.2
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၄၄
41.287
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
-2.76 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
41.287
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
2.1
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၇
41.108
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
-1.07 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
41.108
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
2.1
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၀၂
41.046
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
0.23 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
41.046
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
2.1
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၅၆
43.412
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
-0.46 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
43.412
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.2
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၂၈
40.906
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
1.81 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.906
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
1.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.3
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၀
40.800
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
3.34 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
3.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.3
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၈
43.063
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
4.25 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
43.063
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
4.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.3
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၃၉
42.995
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
5.14 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.995
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
5.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.3
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၅၉
42.915
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
6.18 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.915
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
6.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.3
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၂၀
40.510
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
7.11 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.510
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
7.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.3
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၂၀
42.706
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
8.89 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.706
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
8.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.3
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၅၅
42.650
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
9.62 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.650
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
9.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.3
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၅၀
42.221
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
15.20 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.221
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
15.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.3
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၅၀
39.903
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
15.00 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39.903
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
15.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
4
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၄၇
39.856
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
48.04 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39.856
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
48.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
2
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၈
36.76
37.11
0.00
0.00
အမြတ်
0.20 USD
#XOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
36.76
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37.11
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1.3
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၁၂
42.102
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
16.74 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.102
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
16.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
2
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၀၂
39.558
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
29.98 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39.558
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
29.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
4
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၀၄
39.004
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
82.12 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39.004
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
82.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
4
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၃၈
41.304
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
83.44 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
41.304
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
83.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၅
40.600
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
27.90 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
27.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၄၅
37.852
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
32.05 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
37.852
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
32.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၃၄
40.501
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
28.89 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.501
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
28.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၄၂
37.796
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
32.61 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
37.796
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
32.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.2
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၆
37.275
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
45.38 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
37.275
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
45.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.2
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၃၉
40.094
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
39.55 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.094
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
39.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.2
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၁၄
40.197
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
38.32 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.197
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
38.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
2
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၁၃
38.405
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
53.04 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38.405
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
53.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.5
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၂၀
38.609
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
36.72 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38.609
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
36.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.5
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၄၈
38.501
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
38.34 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၁၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38.501
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
38.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.5
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၀၆
41.107
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
34.25 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
41.107
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
34.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.5
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၃၄
38.418
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
39.59 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၃၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38.418
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
39.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.5
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၄၇
38.300
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
41.36 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38.300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
41.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.5
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၂၅
40.907
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
37.25 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.907
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
37.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.5
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
38.120
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
44.06 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38.120
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
44.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.5
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
40.822
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
38.52 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.822
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
38.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.5
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၁၁
38.005
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
45.78 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38.005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
45.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၄၇
0.90053
0.91150
0.00000
0.00000
အမြတ်
11.94 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90053
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
11.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91150
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.5
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၅၅
43.116
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
-10.30 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
43.116
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
3
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၈
40.39
37.11
0.00
0.00
အမြတ်
-10.59 USD
#XOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.39
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-10.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37.11
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၀
46.469
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
-30.79 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
46.469
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-30.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၃၈
43.772
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
-27.15 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
43.772
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
4
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၃၈
40.78
37.11
0.00
0.00
အမြတ်
-15.68 USD
#XOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-15.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37.11
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
4
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၃၀
42.07
37.11
0.00
0.00
အမြတ်
-20.84 USD
#XOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.07
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-20.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37.11
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
3
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၀၄
41.01
37.11
0.00
0.00
အမြတ်
-12.45 USD
#XOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
41.01
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-12.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37.11
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၄၇
42.750
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
-1.69 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.750
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.5
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၄၁
43.240
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
-10.92 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
43.240
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.5
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၃၈
45.669
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
-11.40 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
45.669
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-11.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.5
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၀၄
42.731
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
-8.37 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.731
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.5
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၅၁
45.559
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
-10.85 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၅၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
45.559
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
4
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၅၂
42.90
37.11
0.00
0.00
အမြတ်
-24.16 USD
#XOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.90
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-24.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37.11
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
5
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၅၄:၃၀
43.36
37.11
0.00
0.00
အမြတ်
-32.50 USD
#XOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
43.36
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-32.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37.11
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
3.1
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၄
42.998
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
12.15 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.998
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
12.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
3.5
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၅၃
43.156
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
8.19 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
43.156
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
8.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
3.5
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၅၃
40.665
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
13.72 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.665
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
13.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
3.1
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၃
42.993
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
12.31 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
42.993
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
12.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
4.1
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၈:၂၇
40.694
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
14.88 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.694
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
14.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
6
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၁၅
44.84
37.11
0.00
0.00
အမြတ်
-47.88 USD
#XOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
44.84
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-47.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37.11
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2.1
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၄၂
43.266
43.440
0.000
0.000
အမြတ်
2.60 USD
UKBrent_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
43.266
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
2.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43.440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
2.1
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၀၆
40.662
41.107
0.000
0.000
အမြတ်
8.30 USD
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
40.662
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
8.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
41.107
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
1.02
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၅၆
1.32814
1.32044
0.00000
0.00000
အမြတ်
-605.00 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-605.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32044
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၆
108.722
104.579
0.000
0.000
အမြတ်
39.52 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.722
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
39.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.579
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
1.13005
1.18406
0.00000
0.00000
အမြတ်
-162.33 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-162.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18406
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
112.626
104.573
0.000
0.000
အမြတ်
-76.99 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-76.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.573
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
1.17471
1.18406
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.31 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18406
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
112.402
104.579
0.000
0.000
အမြတ်
74.72 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.402
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
74.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.579
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
113.628
104.573
0.000
0.000
အမြတ်
-86.57 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.628
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-86.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.573
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
113.765
104.579
0.000
0.000
အမြတ်
87.76 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.765
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
87.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.579
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
1.16037
1.18406
0.00000
0.00000
အမြတ်
-23.65 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16037
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18406
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
1.15652
1.18406
0.00000
0.00000
အမြတ်
-27.50 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15652
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18406
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
1.15571
1.18388
0.00000
0.00000
အမြတ်
28.05 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
28.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18388
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
132.166
123.805
0.000
0.000
အမြတ်
-79.99 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-79.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
123.805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
113.950
104.573
0.000
0.000
အမြတ်
-89.65 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-89.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.573
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000