ဝယ်ယူမှု
5.51
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၃၀
1.08196
1.08023
0.00000
0.00000
အမြတ်
-708.33 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08196
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-708.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08023
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1.51
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၆
1.99776
1.98945
0.00000
0.00000
အမြတ်
-817.57 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.99776
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-817.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.98945
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၅၁
1.07720
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-61.66 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07720
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-61.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.44
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၁၈
1.07476
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-160.93 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07476
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-160.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.44
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၄၀
1.94870
1.98960
0.00000
0.00000
အမြတ်
-750.08 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94870
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-750.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.98960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၉
1.94440
1.98960
0.00000
0.00000
အမြတ်
-828.33 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94440
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-828.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.98960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
1.94241
1.98960
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 073.22 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94241
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 073.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.98960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
1.93966
1.98960
0.00000
0.00000
အမြတ်
-914.59 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-914.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.98960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၅၂
1.93786
1.98960
0.00000
0.00000
အမြတ်
-718.67 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93786
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-718.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.98960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
1.93686
1.98960
0.00000
0.00000
အမြတ်
-732.48 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93686
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-732.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.98960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
1.93610
1.98960
0.00000
0.00000
အမြတ်
-742.97 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-742.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.98960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၂၄:၀၈
1.07214
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-190.86 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07214
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-190.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၇
1.07092
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-218.42 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07092
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-218.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.51
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၁
1.07084
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-311.98 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07084
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-311.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.43
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၁၄
1.06953
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-298.40 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06953
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-298.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.51
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၃၇
1.06873
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-379.51 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06873
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-379.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.51
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၁၄
1.06820
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-396.47 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06820
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-396.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.8
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၉
1.06786
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-638.98 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06786
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-638.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၂
1.06734
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-182.90 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-182.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၄
1.06734
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-182.90 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-182.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၂၇
1.06732
1.08027
0.00000
0.00000
အမြတ်
-241.45 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06732
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-241.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08027
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၅
141.837
134.494
0.000
0.000
အမြတ်
-683.60 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
141.837
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-683.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.494
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၀
142.116
134.494
0.000
0.000
အမြတ်
-709.49 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.116
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-709.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.494
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၆
142.373
134.494
0.000
0.000
အမြတ်
-733.35 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.373
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-733.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.494
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
1.13005
1.10211
0.00000
0.00000
အမြတ်
83.52 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
83.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10211
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
112.626
107.733
0.000
0.000
အမြတ်
-45.40 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-45.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.733
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
1.17471
1.10211
0.00000
0.00000
အမြတ်
72.64 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
72.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10211
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
112.402
107.733
0.000
0.000
အမြတ်
43.26 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.402
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
43.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.733
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
113.628
107.733
0.000
0.000
အမြတ်
-54.70 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.628
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-54.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.733
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
113.765
107.733
0.000
0.000
အမြတ်
55.91 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.765
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
55.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.733
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
1.16037
1.10211
0.00000
0.00000
အမြတ်
58.30 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16037
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
58.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10211
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
1.15652
1.10211
0.00000
0.00000
အမြတ်
54.45 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15652
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
54.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10211
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
1.15571
1.10211
0.00000
0.00000
အမြတ်
-53.72 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10211
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
132.166
118.733
0.000
0.000
အမြတ်
-124.73 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-124.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
118.733
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
113.950
107.733
0.000
0.000
အမြတ်
-57.69 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-57.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.733
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000