ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၁၅
1.10710
1.10723
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10710
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10723
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၀၁
1.32854
1.32824
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.33 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32854
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32824
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၉:၀၅
108.620
108.599
0.000
0.000
အမြတ်
-0.29 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.620
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.599
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၄၀:၀၂
108.659
108.599
0.000
0.000
အမြတ်
-0.65 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.659
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.599
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၃၅
1.10031
1.09973
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.14 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10031
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09973
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၂၁
1.05900
1.05896
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.80 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05896
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၃
0.67898
0.67868
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.80 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67898
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67868
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.08
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၁၄
1.10000
1.09976
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.34 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09976
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၁၆
1.33048
1.32824
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.15 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33048
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32824
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.08
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၀:၅၃
1.32984
1.32825
0.00000
0.00000
အမြတ်
8.78 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32984
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
8.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32825
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၁၉
1.70874
1.71654
0.00000
0.00000
အမြတ်
-30.36 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.70874
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.71654
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၄၄
1.87969
1.90419
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.83 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87969
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.90419
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.26
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၂၄
1.88253
1.90419
0.00000
0.00000
အမြတ်
-387.41 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.88253
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-387.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.90419
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၂၀
1.87910
1.90419
0.00000
0.00000
အမြတ်
-275.65 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87910
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-275.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.90419
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၉
1.87911
1.90419
0.00000
0.00000
အမြတ်
-172.22 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87911
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-172.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.90419
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၇
1.87909
1.90419
0.00000
0.00000
အမြတ်
-103.41 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87909
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-103.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.90419
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၄
1.87912
1.90419
0.00000
0.00000
အမြတ်
-68.86 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87912
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-68.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.90419
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၃
1.87913
1.90419
0.00000
0.00000
အမြတ်
-51.63 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87913
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-51.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.90419
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၂
1.87913
1.90419
0.00000
0.00000
အမြတ်
-34.41 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87913
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-34.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.90419
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၁
1.87913
1.90419
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.21 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၅:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.87913
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.90419
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.51
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၁
1.07150
1.05896
0.00000
0.00000
အမြတ်
-420.05 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-420.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05896
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.51
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၄
1.07183
1.05896
0.00000
0.00000
အမြတ်
-430.84 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07183
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-430.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05896
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၇
1480.44
1468.28
0.00
0.00
အမြတ်
-61.80 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1480.44
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-61.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1468.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.11
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၃၂
1495.02
1468.28
0.00
0.00
အမြတ်
-296.34 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1495.02
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-296.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1468.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.11
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၂၇
1499.96
1468.28
0.00
0.00
အမြတ်
-350.68 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1499.96
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-350.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1468.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.31
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၁၆
2.03564
2.01641
0.00000
0.00000
အမြတ်
-388.24 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.03564
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-388.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01641
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၇
2.04410
2.01641
0.00000
0.00000
အမြတ်
-592.20 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.04410
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-592.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01641
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.12
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၈:၀၆
1.96465
2.01649
0.00000
0.00000
အမြတ်
-401.08 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.96465
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-401.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၇:၂၇
1.96475
2.01649
0.00000
0.00000
အမြတ်
-66.72 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.96475
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-66.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.11
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၃၉
1.94403
2.01649
0.00000
0.00000
အမြတ်
-513.02 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၄၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94403
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-513.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
1.94241
2.01649
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 716.35 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94241
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 716.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
1.93966
2.01649
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 433.73 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 433.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
1.93686
2.01649
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 127.13 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93686
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 127.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
1.93610
2.01649
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 137.85 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 137.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.01649
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၅
141.837
140.339
0.000
0.000
အမြတ်
-139.94 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
141.837
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-139.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
140.339
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၀
142.116
140.339
0.000
0.000
အမြတ်
-165.63 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.116
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-165.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
140.339
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၆
142.373
140.339
0.000
0.000
အမြတ်
-189.29 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.373
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-189.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
140.339
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
1.13005
1.10723
0.00000
0.00000
အမြတ်
68.16 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
68.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10723
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
112.626
108.599
0.000
0.000
အမြတ်
-37.06 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-37.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.599
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
1.17471
1.10723
0.00000
0.00000
အမြတ်
67.52 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၅၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
67.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10723
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
112.402
108.600
0.000
0.000
အမြတ်
34.93 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.402
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
34.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.600
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
113.628
108.599
0.000
0.000
အမြတ်
-46.29 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.628
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-46.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.599
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
113.765
108.600
0.000
0.000
အမြတ်
47.48 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၂:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.765
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
47.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.600
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
1.16037
1.10723
0.00000
0.00000
အမြတ်
53.18 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၁၇ ၀၁:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16037
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
53.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10723
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
1.15652
1.10723
0.00000
0.00000
အမြတ်
49.33 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15652
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
49.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10723
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
1.15571
1.10723
0.00000
0.00000
အမြတ်
-48.60 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၇ ၁၂:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-48.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10723
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
132.166
120.244
0.000
0.000
အမြတ်
-109.82 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၉:၄၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-109.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.244
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
113.950
108.599
0.000
0.000
အမြတ်
-49.25 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၈:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-49.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.599
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000