ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၂၈
208.88
206.72
0.00
0.00
အမြတ်
-2.41 USD
#CAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
208.88
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
206.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၃၀
289.29
284.92
0.00
0.00
အမြတ်
-4.62 USD
#MSFT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
289.29
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
284.92
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၁၃
226.34
226.50
0.00
0.00
အမြတ်
-0.09 USD
#BA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
226.34
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
226.50
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၉
670.57
687.41
0.00
0.00
အမြတ်
16.59 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
670.57
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
16.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
687.41
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၀:၃၅
218.61
206.72
0.00
0.00
အမြတ်
-24.28 USD
#CAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
218.61
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-24.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
206.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၄၄
654.39
687.41
0.00
0.00
အမြတ်
32.77 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
654.39
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
32.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
687.41
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၆:၀၈
214.39
206.72
0.00
0.00
အမြတ်
-7.92 USD
#CAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
214.39
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-7.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
206.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
788.98
687.41
0.00
0.00
အမြတ်
-101.82 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
788.98
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-101.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
687.41
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
342.45
265.61
0.00
0.00
အမြတ်
-77.09 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
342.45
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-77.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
265.61
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
380.00
265.61
0.00
0.00
အမြတ်
-114.64 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
380.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-114.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
265.61
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
322.78
265.61
0.00
0.00
အမြတ်
-57.42 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
322.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-57.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
265.61
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00