ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၉:၀၅
0.71316
0.71293
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.32 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ၀၁:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71316
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71293
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၆:၀၁
0.66881
0.66724
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.68 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66881
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66724
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၂၈
1.31028
1.30794
0.00000
0.00000
အမြတ်
8.96 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၅၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31028
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
8.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၀
1.30725
1.30794
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.16 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30725
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၃
1.18128
1.18203
0.00000
0.00000
အမြတ်
5.20 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18128
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
5.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18203
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၀၁
1.18312
1.18206
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.84 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18312
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18206
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၃၀
1.30896
1.30794
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.96 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30896
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၀၂
1.31193
1.30794
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.36 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31193
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၅
1.18434
1.18203
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.64 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18434
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18203
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၇:၃၇
117.23
115.80
0.00
0.00
အမြတ်
-1.68 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
117.23
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
115.80
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၆:၂၅
280.61
278.14
0.00
0.00
အမြတ်
-2.72 USD
#FB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
280.61
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
278.14
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
1.31495
1.30794
0.00000
0.00000
အမြတ်
-28.44 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31495
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
0.90296
0.90373
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.23 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90296
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90373
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
1.18735
1.18203
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.68 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18735
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18203
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၅
0.66661
0.66730
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.16 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66661
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66730
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
0.71177
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.16 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
0.90313
0.90377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.15 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90313
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၄၆
12146.5
11675.1
0.0
0.0
အမြတ်
-47.64 USD
NQ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
12146.5
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-47.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
11675.1
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
1
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၃၈
7.24
8.21
0.00
0.00
အမြတ်
0.72 USD
#F
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
7.24
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.21
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၁၈
7.24
8.21
0.00
0.00
အမြတ်
0.72 USD
#F
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
7.24
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.21
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၃၀
7.24
8.21
0.00
0.00
အမြတ်
0.72 USD
#F
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
7.24
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.21
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၁၄
7.24
8.21
0.00
0.00
အမြတ်
0.72 USD
#F
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
7.24
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.21
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၀၅
7.24
8.21
0.00
0.00
အမြတ်
0.72 USD
#F
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
7.24
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.21
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၄
37.07
37.41
0.00
0.00
အမြတ်
0.09 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
37.07
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37.41
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၀၈
495.05
425.98
0.00
0.00
အမြတ်
-69.32 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
495.05
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-69.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
425.98
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
129.05
115.80
0.00
0.00
အမြတ်
-13.50 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.05
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-13.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
115.80
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၂၂
294.85
278.14
0.00
0.00
အမြတ်
-16.96 USD
#FB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
294.85
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-16.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
278.14
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၄၃
281.03
278.14
0.00
0.00
အမြတ်
-3.14 USD
#FB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
281.03
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
278.14
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၀၀
25.50
24.85
0.00
0.00
အမြတ်
-0.90 USD
#BAC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.50
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.85
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၃၄
6.16
7.73
0.00
0.00
အမြတ်
1.32 USD
#GE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
6.16
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
7.73
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၃:၄၁
3371.7
3178.6
0.0
0.0
အမြတ်
-23.32 USD
SX5E
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
3371.7
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-23.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
3178.6
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
1.02
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၅၆
1.32814
1.31337
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 157.28 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 157.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31337
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၆
108.722
104.894
0.000
0.000
အမြတ်
36.39 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.722
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
36.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.894
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၅
1.00598
0.90732
0.00000
0.00000
အမြတ်
-217.68 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.00598
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-217.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90732
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၂
1.13005
1.18206
0.00000
0.00000
အမြတ်
-156.33 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-156.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18206
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၅:၄၇
1.14297
1.18206
0.00000
0.00000
အမြတ်
-78.38 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14297
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-78.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18206
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
1.1
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၂:၃၅
0.71324
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
19.80 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71324
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
19.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၄၃
0.71257
0.71293
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.52 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71257
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71293
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၀၂
1.14105
1.18203
0.00000
0.00000
အမြတ်
81.76 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14105
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
81.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18203
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.16
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၃၂
1.33712
1.31337
0.00000
0.00000
အမြတ်
-290.93 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33712
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-290.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31337
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.4
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၅၂:၁၃
1.05685
1.06848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-318.42 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05685
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-318.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၄၅
1.05758
1.06840
0.00000
0.00000
အမြတ်
14.04 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05758
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
14.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06840
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၅
1.13925
1.18206
0.00000
0.00000
အမြတ်
-85.82 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13925
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-85.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18206
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၆:၂၅
1.33741
1.31343
0.00000
0.00000
အမြတ်
36.32 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33741
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
36.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31343
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၃:၀၅
0.89475
0.90373
0.00000
0.00000
အမြတ်
69.27 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89475
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
69.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90373
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၄
0.67465
0.66730
0.00000
0.00000
အမြတ်
29.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67465
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
29.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66730
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၄၀
1.27302
1.30794
0.00000
0.00000
အမြတ်
-140.08 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27302
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-140.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၀
1.25437
1.18685
0.00000
0.00000
အမြတ်
1 187.42 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25437
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1 187.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18685
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၄
0.67398
0.66724
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.68 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67398
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66724
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၃
1.27233
1.30794
0.00000
0.00000
အမြတ်
71.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27233
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
71.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.66
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၁
0.71045
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-172.26 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71045
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-172.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၈
1.26947
1.30794
0.00000
0.00000
အမြတ်
-77.14 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26947
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-77.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၉
0.67161
0.66730
0.00000
0.00000
အမြတ်
8.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67161
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
8.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66730
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.4
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၃၁
0.70768
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-215.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70768
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-215.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၅၉
1.26586
1.30794
0.00000
0.00000
အမြတ်
-84.36 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26586
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-84.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၀
1.34184
1.31337
0.00000
0.00000
အမြတ်
-217.77 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-217.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31337
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.24
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၅
1.05438
1.06848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-230.61 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05438
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-230.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၇
1.26228
1.30794
0.00000
0.00000
အမြတ်
-183.04 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26228
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-183.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30794
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၂၄
0.89846
0.90373
0.00000
0.00000
အမြတ်
26.77 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89846
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
26.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90373
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၃၇
1.25226
1.18673
0.00000
0.00000
အမြတ်
-144.85 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25226
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-144.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18673
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၇
0.89922
0.90377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.30 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89922
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၃
1.05177
1.06848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-181.61 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-181.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.24
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၉
0.70508
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-191.52 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70508
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-191.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၂
1.34661
1.31337
0.00000
0.00000
အမြတ်
-152.45 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34661
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-152.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31337
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၃၁
0.70224
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-173.12 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70224
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-173.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၅၅
1.25093
1.18685
0.00000
0.00000
အမြတ်
704.23 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25093
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
704.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18685
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၉
0.66857
0.66730
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.34 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66857
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66730
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
1.24729
1.18685
0.00000
0.00000
အမြတ်
398.47 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24729
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
398.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18685
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၂
1.12601
1.07247
0.00000
0.00000
အမြတ်
-118.42 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12601
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-118.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07247
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၇
0.69955
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-135.10 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69955
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-135.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၃
1.35133
1.31337
0.00000
0.00000
အမြတ်
-116.01 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35133
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-116.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31337
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၅၈
1.12451
1.07253
0.00000
0.00000
အမြတ်
114.17 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12451
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
114.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07253
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၇
1.24379
1.18685
0.00000
0.00000
အမြတ်
250.22 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24379
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
250.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18685
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၄
0.90200
0.90373
0.00000
0.00000
အမြတ်
4.12 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90373
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၁၉
1.35610
1.31337
0.00000
0.00000
အမြတ်
-65.27 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31337
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၂၁
1.04917
1.06848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-130.85 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04917
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-130.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၄
0.69689
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-97.02 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69689
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-97.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၁၁
0.98481
0.90732
0.00000
0.00000
အမြတ်
-171.01 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98481
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-171.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90732
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၄
0.69417
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-75.56 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69417
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-75.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၄၄
1.04655
1.06848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-89.00 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04655
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-89.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၂၂:၃၃
1.24022
1.18685
0.00000
0.00000
အမြတ်
117.24 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24022
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
117.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18685
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၀၁
0.69146
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-43.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69146
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-43.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၀:၅၈
1.04424
1.06848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-65.50 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04424
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၁၆
1.04150
1.06848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-36.41 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၆
1.03891
1.06848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-39.86 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03891
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-39.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၆:၄၅
1.03630
1.06848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-43.35 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03630
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-43.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၂၃
0.68874
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-48.64 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68874
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-48.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၁၅
0.90588
0.90373
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.03 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90588
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90373
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၅၆
1.23659
1.18685
0.00000
0.00000
အမြတ်
109.24 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23659
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
109.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18685
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၅
0.90950
0.90373
0.00000
0.00000
အမြတ်
-15.50 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90373
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၄
1.23279
1.18685
0.00000
0.00000
အမြတ်
100.86 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23279
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
100.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18685
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၃
0.68584
0.71296
0.00000
0.00000
အမြတ်
-54.44 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68584
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-54.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71296
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
1.12102
1.07253
0.00000
0.00000
အမြတ်
106.48 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12102
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
106.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07253
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၆:၂၈
0.66526
0.66730
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.28 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66730
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၅၁
0.98931
0.90736
0.00000
0.00000
အမြတ်
180.43 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
180.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90736
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၁၂
0.98847
0.90732
0.00000
0.00000
အမြတ်
-179.08 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98847
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-179.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90732
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၁၅:၀၉
0.98559
0.90736
0.00000
0.00000
အမြတ်
172.23 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98559
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
172.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90736
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၀၀:၀၂
0.98205
0.90736
0.00000
0.00000
အမြတ်
164.43 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98205
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
164.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90736
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၄၇:၂၁
1.36080
1.31337
0.00000
0.00000
အမြတ်
-72.43 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36080
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-72.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31337
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၉:၄၈
1.36548
1.31337
0.00000
0.00000
အမြတ်
-79.55 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36548
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-79.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31337
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000