ဝယ်ယူမှု
1
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၄
130.14
127.25
0.00
0.00
အမြတ်
-3.14 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.14
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
127.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၃၀
136.18
127.25
0.00
0.00
အမြတ်
-9.18 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
136.18
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-9.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
127.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
342.45
291.03
0.00
0.00
အမြတ်
-51.67 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
342.45
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-51.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
291.03
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
380.00
291.03
0.00
0.00
အမြတ်
-89.22 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
380.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-89.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
291.03
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၃
211.83
209.96
0.00
0.00
အမြတ်
-2.12 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
211.83
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
209.96
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၈
121.61
127.25
0.00
0.00
အမြတ်
5.39 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.61
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
5.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
127.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
322.78
291.03
0.00
0.00
အမြတ်
-32.00 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
322.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-32.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
291.03
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၅၉
595.49
825.80
0.00
0.00
အမြတ်
230.06 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
595.49
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
230.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
825.80
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၁၆
115.35
127.25
0.00
0.00
အမြတ်
11.65 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
115.35
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
11.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
127.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၉:၄၇
53.27
48.72
0.00
0.00
အမြတ်
-4.80 USD
#KO
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
53.27
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
48.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၁၀
220.58
204.31
0.00
0.00
အမြတ်
-16.52 USD
#BA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
220.58
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-16.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
204.31
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၀၂
114.68
127.25
0.00
0.00
အမြတ်
12.32 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
114.68
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
12.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
127.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၅
15.78
15.64
0.00
0.00
အမြတ်
-0.39 USD
#AGNC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
15.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
15.64
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၅၇
60.71
63.36
0.00
0.00
အမြတ်
2.40 USD
#GILD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
60.71
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
2.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
63.36
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၂၄
119.30
127.25
0.00
0.00
အမြတ်
7.70 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.30
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
7.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
127.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၁၉
45.50
57.64
0.00
0.00
အမြတ်
11.89 USD
#INTC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၄၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
45.50
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
11.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
57.64
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၄၂
536.65
514.87
0.00
0.00
အမြတ်
-22.03 USD
#NVDA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
536.65
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-22.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
514.87
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၄၅
275.85
251.51
0.00
0.00
အမြတ်
-24.59 USD
#FB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
275.85
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-24.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
251.51
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၁၆
8.37
9.82
0.00
0.00
အမြတ်
1.20 USD
#F
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
8.37
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
9.82
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၅၈
119.41
127.25
0.00
0.00
အမြတ်
7.59 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.41
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
7.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
127.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၆
39.51
36.71
0.00
0.00
အမြတ်
-3.05 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39.51
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
36.71
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၄
37.07
36.71
0.00
0.00
အမြတ်
-0.61 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
37.07
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
36.71
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
129.05
127.25
0.00
0.00
အမြတ်
-2.05 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.05
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
127.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00