ဝယ်ယူမှု
1
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၁၅
17.66
17.77
0.00
0.00
အမြတ်
-0.14 USD
#HPQ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
17.66
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
17.77
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၄
17.65
17.77
0.00
0.00
အမြတ်
-0.13 USD
#HPQ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
17.65
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
17.77
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၃၄
6.16
6.03
0.00
0.00
အမြတ်
-0.38 USD
#GE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
6.16
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
6.03
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၂၉
6.16
6.03
0.00
0.00
အမြတ်
-0.38 USD
#GE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
6.16
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
6.03
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၆
13.14
13.57
0.00
0.00
အမြတ်
0.18 USD
#AA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
13.14
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
13.57
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၁
13.14
13.57
0.00
0.00
အမြတ်
0.18 USD
#AA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
13.14
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
13.57
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၀၁
13.17
13.57
0.00
0.00
အမြတ်
0.15 USD
#AA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
13.17
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
13.57
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၁၃
13.12
13.57
0.00
0.00
အမြတ်
0.20 USD
#AA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
13.12
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
13.57
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၂၅
13.12
13.57
0.00
0.00
အမြတ်
0.20 USD
#AA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
13.12
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
13.57
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၂၃
25228.5
25117.9
0.0
0.0
အမြတ်
-1.93 USD
HK50
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25228.5
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-1.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25117.9
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၁၈
5048.8
4924.2
0.0
0.0
အမြတ်
-15.29 USD
CAC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
5048.8
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-15.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
4924.2
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၃:၄၁
3371.7
3268.5
0.0
0.0
အမြတ်
-12.75 USD
SX5E
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၄၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
3371.7
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-12.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
3268.5
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၀၀
10879.7
11110.2
0.0
0.0
အမြတ်
22.55 USD
NQ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
10879.7
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
22.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
11110.2
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
1.02
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၅၆
1.32814
1.32564
0.00000
0.00000
အမြတ်
-202.56 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၀ ၀၇:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-202.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၆
108.722
105.517
0.000
0.000
အမြတ်
30.27 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.722
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
30.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
105.517
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၅
1.00598
0.90749
0.00000
0.00000
အမြတ်
-217.26 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.00598
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-217.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90749
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၂
1.13005
1.18709
0.00000
0.00000
အမြတ်
-171.42 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-171.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18709
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၅:၄၇
1.14297
1.18709
0.00000
0.00000
အမြတ်
-88.44 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14297
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-88.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18709
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
1.1
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၂:၃၅
0.71324
0.72275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1 057.10 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၀၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71324
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 057.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၄၃
0.71257
0.72274
0.00000
0.00000
အမြတ်
20.14 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71257
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
20.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72274
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၀၂
1.14105
1.18709
0.00000
0.00000
အမြတ်
91.88 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14105
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
91.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18709
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.16
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၃၂
1.33712
1.32564
0.00000
0.00000
အမြတ်
-140.16 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33712
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-140.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.4
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၅၂:၁၃
1.05685
1.08584
0.00000
0.00000
အမြတ်
-779.87 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05685
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-779.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08584
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၄၅
1.05758
1.08576
0.00000
0.00000
အမြတ်
37.11 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05758
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
37.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08576
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၅
1.13925
1.18709
0.00000
0.00000
အမြတ်
-95.88 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13925
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-95.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18709
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၆:၂၅
1.33741
1.32567
0.00000
0.00000
အမြတ်
17.51 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33741
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
17.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32567
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၃:၀၅
0.89475
0.90351
0.00000
0.00000
အမြတ်
67.85 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၂၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89475
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
67.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90351
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၄
0.67465
0.66565
0.00000
0.00000
အမြတ်
35.60 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67465
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
35.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66565
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၄၀
1.27302
1.31384
0.00000
0.00000
အမြတ်
-163.68 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၄၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27302
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-163.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31384
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၀
1.25437
1.19235
0.00000
0.00000
အမြတ်
1 090.22 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25437
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1 090.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19235
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၄
0.67398
0.66559
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.98 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67398
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66559
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၃
1.27233
1.31380
0.00000
0.00000
အမြတ်
82.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27233
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
82.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31380
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.66
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၁
0.71045
0.72275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-818.40 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71045
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-818.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၈
1.26947
1.31384
0.00000
0.00000
အမြတ်
-88.94 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26947
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-88.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31384
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၉
0.67161
0.66565
0.00000
0.00000
အမြတ်
11.72 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67161
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
11.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66565
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.4
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၃၁
0.70768
0.72275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-606.80 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70768
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-606.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၅၉
1.26586
1.31384
0.00000
0.00000
အမြတ်
-96.16 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26586
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-96.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31384
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၀
1.34184
1.32564
0.00000
0.00000
အမြတ်
-123.21 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-123.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.24
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၅
1.05438
1.08584
0.00000
0.00000
အမြတ်
-507.38 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05438
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-507.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08584
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၇
1.26228
1.31384
0.00000
0.00000
အမြတ်
-206.64 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26228
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-206.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31384
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၂၄
0.89846
0.90351
0.00000
0.00000
အမြတ်
25.74 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89846
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
25.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90351
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၃၇
1.25226
1.19227
0.00000
0.00000
အမြတ်
-132.61 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25226
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-132.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19227
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၇
0.89922
0.90355
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.78 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89922
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90355
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၃
1.05177
1.08584
0.00000
0.00000
အမြတ်
-366.06 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-366.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08584
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.24
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၉
0.70508
0.72275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-426.48 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70508
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-426.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၂
1.34661
1.32564
0.00000
0.00000
အမြတ်
-95.51 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34661
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-95.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၃၁
0.70224
0.72275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-329.76 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70224
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-329.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၅၅
1.25093
1.19235
0.00000
0.00000
အမြတ်
643.49 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၉:၅၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25093
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
643.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19235
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၉
0.66857
0.66565
0.00000
0.00000
အမြတ်
5.64 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66857
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
5.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66565
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
1.24729
1.19235
0.00000
0.00000
အမြတ်
362.02 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24729
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
362.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19235
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၂
1.12601
1.07726
0.00000
0.00000
အမြတ်
-107.84 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12601
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-107.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07726
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၇
0.69955
0.72275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-233.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69955
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-233.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၃
1.35133
1.32564
0.00000
0.00000
အမြတ်
-77.92 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35133
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-77.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၅၈
1.12451
1.07731
0.00000
0.00000
အမြတ်
103.62 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12451
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
103.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၇
1.24379
1.19235
0.00000
0.00000
အမြတ်
225.92 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24379
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
225.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19235
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၄
0.90200
0.90351
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.56 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90351
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၁၉
1.35610
1.32564
0.00000
0.00000
အမြတ်
-46.16 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၂၁
1.04917
1.08584
0.00000
0.00000
အမြတ်
-246.09 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04917
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-246.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08584
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၄
0.69689
0.72275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-155.76 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69689
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-155.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၁၁
0.98481
0.90749
0.00000
0.00000
အမြတ်
-170.60 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98481
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-170.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90749
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၄
0.69417
0.72275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-114.72 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၄:၃၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69417
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-114.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၄၄
1.04655
1.08584
0.00000
0.00000
အမြတ်
-158.12 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04655
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-158.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08584
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၂၂:၃၃
1.24022
1.19235
0.00000
0.00000
အမြတ်
105.10 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24022
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
105.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19235
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၀၁
0.69146
0.72275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-62.78 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69146
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-62.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၀:၅၈
1.04424
1.08584
0.00000
0.00000
အမြတ်
-111.56 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04424
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-111.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08584
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၁၆
1.04150
1.08584
0.00000
0.00000
အမြတ်
-59.43 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-59.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08584
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၆
1.03891
1.08584
0.00000
0.00000
အမြတ်
-62.88 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03891
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-62.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08584
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၆:၄၅
1.03630
1.08584
0.00000
0.00000
အမြတ်
-66.35 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03630
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-66.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08584
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၂၃
0.68874
0.72275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-68.22 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68874
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-68.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၁၅
0.90588
0.90351
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.63 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90588
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90351
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၅၆
1.23659
1.19235
0.00000
0.00000
အမြတ်
97.10 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23659
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
97.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19235
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၅
0.90950
0.90351
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.14 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90351
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၄
1.23279
1.19235
0.00000
0.00000
အမြတ်
88.72 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.23279
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
88.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19235
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၃
0.68584
0.72275
0.00000
0.00000
အမြတ်
-74.02 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68584
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-74.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
1.12102
1.07731
0.00000
0.00000
အမြတ်
95.93 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12102
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
95.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၆:၂၈
0.66526
0.66565
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.98 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၄၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66565
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၅၁
0.98931
0.90754
0.00000
0.00000
အမြတ်
180.00 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
180.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90754
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၁၂
0.98847
0.90749
0.00000
0.00000
အမြတ်
-178.67 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98847
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-178.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90749
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၁၅:၀၉
0.98559
0.90754
0.00000
0.00000
အမြတ်
171.80 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98559
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
171.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90754
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၀၀:၀၂
0.98205
0.90754
0.00000
0.00000
အမြတ်
164.00 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၁၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98205
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
164.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90754
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၄၇:၂၁
1.36080
1.32564
0.00000
0.00000
အမြတ်
-53.25 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၄၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36080
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၉:၄၈
1.36548
1.32564
0.00000
0.00000
အမြတ်
-60.31 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၀၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36548
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-60.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000