ဝယ်ယူမှု
1
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
788.98
727.95
0.00
0.00
အမြတ်
-61.28 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
788.98
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-61.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
727.95
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၄
130.14
133.12
0.00
0.00
အမြတ်
2.73 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.14
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
2.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.12
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
342.45
228.80
0.00
0.00
အမြတ်
-113.90 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
342.45
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-113.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
228.80
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
380.00
228.80
0.00
0.00
အမြတ်
-151.45 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
380.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-151.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
228.80
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၈
121.61
133.12
0.00
0.00
အမြတ်
11.26 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.61
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
11.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.12
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
322.78
228.80
0.00
0.00
အမြတ်
-94.23 USD
#SNOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
322.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-94.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
228.80
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၁၆
115.35
133.12
0.00
0.00
အမြတ်
17.52 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၃၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
115.35
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
17.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.12
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၅
15.78
17.33
0.00
0.00
အမြတ်
1.30 USD
#AGNC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
15.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
17.33
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၆
39.51
39.52
0.00
0.00
အမြတ်
-0.24 USD
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39.51
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
39.52
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
129.05
133.12
0.00
0.00
အမြတ်
3.82 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.05
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
3.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.12
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00