ရောင်းချမှု
0.1
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၃၇
0.66392
0.65948
0.00000
0.00000
အမြတ်
43.40 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66392
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
43.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၄:၄၀
0.98435
0.96866
0.00000
0.00000
အမြတ်
-162.98 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98435
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-162.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96866
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၄၀
0.65641
0.65948
0.00000
0.00000
အမြတ်
-31.70 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65641
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-31.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၁၉
0.65551
0.65948
0.00000
0.00000
အမြတ်
-40.70 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65551
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-40.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၅၈
0.65348
0.65948
0.00000
0.00000
အမြတ်
-61.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65348
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-61.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၃
0.98960
0.96866
0.00000
0.00000
အမြတ်
-217.17 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98960
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-217.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96866
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၁၃
0.99070
0.96866
0.00000
0.00000
အမြတ်
-228.53 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99070
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-228.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96866
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၃၄
0.65172
0.65948
0.00000
0.00000
အမြတ်
-78.60 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65172
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-78.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၆
0.99169
0.96866
0.00000
0.00000
အမြတ်
-238.75 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99169
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-238.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96866
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၁
0.65068
0.65948
0.00000
0.00000
အမြတ်
-89.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65068
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-89.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
112.626
109.543
0.000
0.000
အမြတ်
-28.12 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၂၂:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-28.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
109.543
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000