ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၄၂
1.20291
1.20312
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20291
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20312
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၃၅
0.91643
0.91602
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91643
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91602
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၂:၁၉
0.92093
0.91602
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92093
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91602
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၇
0.92100
0.91602
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92100
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91602
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၄၁
0.92283
0.91602
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92283
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91602
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၃၈
0.92452
0.91602
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.93 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92452
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91602
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၁၃
0.70033
0.71805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.35 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70033
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၁၁
0.69475
0.71805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.17 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69475
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၁၆
149.105
150.789
0.000
0.000
အမြတ်
-0.16 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
149.105
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.789
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၄၄
147.277
150.789
0.000
0.000
အမြတ်
-0.32 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
147.277
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.789
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၄၆
146.664
150.789
0.000
0.000
အမြတ်
-0.38 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
146.664
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.789
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၀၁
127.395
130.073
0.000
125.134
အမြတ်
-0.25 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.395
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.073
အမြတ်ရယူခြင်း
125.134
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၄၁
146.480
150.789
0.000
0.000
အမြတ်
-0.40 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
146.480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.789
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၂၉
144.564
150.789
0.000
0.000
အမြတ်
-0.58 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
144.564
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.789
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၂၅
1.57041
1.55503
0.00000
1.59000
အမြတ်
-0.12 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.57041
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.55503
အမြတ်ရယူခြင်း
1.59000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၃
1.57912
1.55503
0.00000
1.59000
အမြတ်
-0.19 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.57912
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.55503
အမြတ်ရယူခြင်း
1.59000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၄၅
142.547
150.789
0.000
0.000
အမြတ်
-0.76 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.547
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.789
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၁၁
142.346
150.789
0.000
0.000
အမြတ်
-0.78 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.346
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.789
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၄၇
141.266
150.789
0.000
0.000
အမြတ်
-0.88 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
141.266
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.789
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၀၂
1.28769
1.25930
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.23 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28769
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25930
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၀
0.69096
0.71805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69096
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၂၁
0.69089
0.71805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69089
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၅
1.30995
1.25930
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.40 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30995
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25930
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၀
1.30993
1.25930
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.40 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30993
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25930
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၂၇
0.69087
0.71805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69087
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၁၆
0.69088
0.71805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69088
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၇
0.69013
0.71805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.28 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69013
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၄၃
0.68641
0.71805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.32 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68641
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၆
0.68142
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.37 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68142
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၄
0.68142
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.37 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68142
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၅၁
0.94549
0.97416
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.23 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94549
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.97416
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၄၈
0.94550
0.97416
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.23 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94550
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.97416
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၉
0.68049
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.38 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68049
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၈
0.68049
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.38 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68049
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၈
0.67724
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67724
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၅
0.67724
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67724
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၂
0.67725
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67725
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၁၂
0.67639
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67639
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၀၂
0.67639
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67639
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၅၅
0.67630
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67630
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၄၅
0.67650
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67650
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၃၀
0.67651
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67651
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၂၉
0.67651
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67651
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၂၈
0.67657
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67657
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၅၀
0.67610
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၄၈
0.67610
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၁၂
0.67611
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67611
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၁၀
0.67610
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၂၂
0.67629
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67629
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၁၂
0.67626
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၁၁
0.67567
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67567
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၀၆
0.67528
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67528
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၄၀
0.67488
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67488
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၁၅
0.67478
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67478
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၁၀
0.67516
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67516
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၀၂
0.67512
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၃:၅၉
0.67517
0.71805
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၀၅
1.32878
1.25930
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.55 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32878
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25930
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၆:၄၅
1.34166
1.25930
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.65 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25930
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000