ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၂၃:၃၈
1.20112
1.05353
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.15 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20112
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.05353
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၂:၁၉
0.92093
0.91657
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.24 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92093
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91657
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၇
0.92100
0.91657
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.24 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92100
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91657
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၄၁
0.92283
0.91657
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.34 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92283
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91657
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၃၈
0.92452
0.91657
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.87 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92452
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91657
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၁၃
0.70033
0.71788
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.35 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70033
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၁၁
0.69475
0.71788
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.16 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69475
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၁၆
149.105
149.550
0.000
0.000
အမြတ်
-0.04 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
149.105
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.550
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၄၄
147.277
149.550
0.000
0.000
အမြတ်
-0.21 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
147.277
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.550
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၄၆
146.664
149.550
0.000
0.000
အမြတ်
-0.27 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
146.664
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.550
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၀၁
127.395
129.779
0.000
125.134
အမြတ်
-0.22 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.395
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.779
အမြတ်ရယူခြင်း
125.134
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၄၁
146.480
149.550
0.000
0.000
အမြတ်
-0.28 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
146.480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.550
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၂၉
144.564
149.550
0.000
0.000
အမြတ်
-0.46 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
144.564
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.550
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၂၅
1.57041
1.55571
0.00000
1.59000
အမြတ်
-0.11 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.57041
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.55571
အမြတ်ရယူခြင်း
1.59000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၃
1.57912
1.55571
0.00000
1.59000
အမြတ်
-0.18 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.57912
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.55571
အမြတ်ရယူခြင်း
1.59000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၄၅
142.547
149.550
0.000
0.000
အမြတ်
-0.65 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.547
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.550
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၁၁
142.346
149.550
0.000
0.000
အမြတ်
-0.67 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.346
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.550
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၄၇
141.266
149.550
0.000
0.000
အမြတ်
-0.77 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
141.266
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.550
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၀၂
1.28769
1.24781
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.32 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28769
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24781
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၀
0.69096
0.71788
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69096
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၂၁
0.69089
0.71788
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69089
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၅
1.30995
1.24781
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.50 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30995
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24781
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၀
1.30993
1.24781
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.50 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30993
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24781
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၂၇
0.69087
0.71788
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69087
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၁၆
0.69088
0.71788
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69088
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၇
0.69013
0.71788
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.28 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69013
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၄၃
0.68641
0.71788
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.31 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68641
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၆
0.68142
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.36 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68142
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၄
0.68142
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.36 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68142
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၅၁
0.94549
0.96494
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.16 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94549
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96494
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၄၈
0.94550
0.96494
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.16 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94550
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.96494
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၉
0.68049
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.37 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68049
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၈
0.68049
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.37 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68049
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၈
0.67724
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67724
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၅
0.67724
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67724
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၂
0.67725
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67725
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၁၂
0.67639
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67639
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၀၂
0.67639
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67639
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၅၅
0.67630
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67630
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၄၅
0.67650
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67650
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၃၀
0.67651
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67651
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၂၉
0.67651
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67651
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၂၈
0.67657
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.41 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67657
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၅၀
0.67610
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၄၈
0.67610
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၄၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၁၂
0.67611
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67611
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၁၀
0.67610
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၂၂
0.67629
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67629
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၁၂
0.67626
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၂၀:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၁၁
0.67567
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67567
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၀၆
0.67528
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67528
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၄၀
0.67488
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67488
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၁၅
0.67478
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67478
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၁၀
0.67516
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67516
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၀၂
0.67512
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၃:၅၉
0.67517
0.71788
0.00000
0.66150
အမြတ်
-0.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၉:၂၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71788
အမြတ်ရယူခြင်း
0.66150
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၀၅
1.32878
1.24781
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.65 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၅၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32878
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24781
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၆:၄၅
1.34166
1.24781
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.75 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24781
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000