ရောင်းချမှု
0.02
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၂၁
132.324
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-2.16 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.324
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၅၉
132.136
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-5.59 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.136
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၄၅
131.774
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-12.21 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.774
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-12.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၈:၅၂
131.491
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-17.39 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.491
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-17.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၀၃
131.062
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-25.24 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.062
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-25.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၆
131.030
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-25.82 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.030
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-25.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၃
130.904
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-28.12 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.904
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-28.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၄၁
130.875
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-28.66 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.875
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-28.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၀၉
130.752
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-30.90 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.752
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-30.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၃၅
130.733
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-31.25 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.733
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-31.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၅
130.819
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-29.68 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.819
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-29.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၅:၀၂
130.709
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-31.69 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.709
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-31.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၀၈
130.699
132.442
0.000
0.000
အမြတ်
-31.87 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.699
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-31.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.442
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000