ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၉
110.663
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-26.80 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.663
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-26.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၄၇
110.396
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-29.14 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.396
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-29.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၆
110.172
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-31.11 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.172
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-31.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၀
110.103
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-31.72 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.103
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-31.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၀၈
110.066
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-32.05 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.066
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-32.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၃၃
110.034
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-32.33 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.034
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-32.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၅၆
109.942
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-33.14 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.942
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-33.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၃၀
109.957
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-33.01 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.957
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-33.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၅၃
109.860
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-33.86 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.860
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-33.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၂၁
109.868
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-33.79 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.868
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-33.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၂:၃၇
109.800
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-34.39 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-34.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၂:၂၁
109.810
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-34.30 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.810
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-34.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၀၇
109.596
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-36.18 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.596
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-36.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၁၂
109.587
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-36.26 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.587
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-36.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၁၀
109.580
113.710
0.000
0.000
အမြတ်
-36.32 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.580
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-36.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.710
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000