ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၂၉
8.89334
8.85911
0.00000
10.00000
အမြတ်
-3.86 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
8.89334
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.85911
အမြတ်ရယူခြင်း
10.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၀၂
8.86674
8.85911
0.00000
10.00000
အမြတ်
-0.86 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
8.86674
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.85911
အမြတ်ရယူခြင်း
10.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၅၆
8.83725
8.85911
0.00000
10.00000
အမြတ်
2.47 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
8.83725
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.85911
အမြတ်ရယူခြင်း
10.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၅၀
1.26449
1.26449
0.00000
1.25784
အမြတ်
0.00 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26449
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26449
အမြတ်ရယူခြင်း
1.25784
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၀၇
8.82441
8.85911
0.00000
10.22441
အမြတ်
3.92 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
8.82441
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.85911
အမြတ်ရယူခြင်း
10.22441
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၅၁
8.85991
8.85911
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
8.85991
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.85911
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၀၉
1.27027
1.26382
0.00000
1.27954
အမြတ်
-13.95 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27027
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26382
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27954
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၅၈
1.60670
1.61260
0.00000
1.59225
အမြတ်
-4.29 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.60670
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.61260
အမြတ်ရယူခြင်း
1.59225
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၆
1.26874
1.26382
0.00000
1.27963
အမြတ်
-10.64 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26874
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26382
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27963
ရောင်းချမှု
0.02
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၅၄
1.25747
1.26449
0.00000
1.22400
အမြတ်
-15.18 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25747
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26449
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22400
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၀၆
72.97380
72.85260
0.00000
83.15565
အမြတ်
-3.33 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
72.97380
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.85260
အမြတ်ရယူခြင်း
83.15565
ရောင်းချမှု
0.02
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၈
1.25883
1.26449
0.00000
1.22063
အမြတ်
-12.24 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25883
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26449
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22063
ရောင်းချမှု
0.02
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၃၃
127.936
129.848
0.000
115.527
အမြတ်
-34.52 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.936
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-34.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.848
အမြတ်ရယူခြင်း
115.527
မှာဝယ်ပါ
0.02
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၄၅
8.73808
8.90546
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
8.73808
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.90546
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၃၂
8.78832
8.90546
0.00000
10.16013
အမြတ်
0.00 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
8.78832
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8.90546
အမြတ်ရယူခြင်း
10.16013
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၀၇
47608.00
43080.00
0.00
0.00
အမြတ်
-90.56 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
47608.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-90.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43080.00
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၄၃
48343.00
43080.00
0.00
0.00
အမြတ်
-105.26 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
48343.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-105.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43080.00
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၁
73.47950
72.85260
0.00000
83.33385
အမြတ်
-8.61 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.47950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.85260
အမြတ်ရယူခြင်း
83.33385
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၃၆
130.678
129.820
0.000
0.000
အမြတ်
-23.24 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.678
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-23.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.820
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၂၇
74.07230
72.85260
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.74 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.07230
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.85260
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၀၄
74.18740
72.85260
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.32 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.18740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.85260
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၄၈
0.72279
0.72707
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.56 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72279
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72707
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၅၂
1.47904
1.48263
0.00000
1.46797
အမြတ်
-5.68 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.47904
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.48263
အမြတ်ရယူခြင်း
1.46797
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၂၁
0.71108
0.72707
0.00000
0.00000
အမြတ်
-15.99 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71108
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72707
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၄၇
38876.41
43150.00
0.00
23403.01
အမြတ်
-42.74 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38876.41
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-42.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43150.00
အမြတ်ရယူခြင်း
23403.01
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၀၈
36377.86
43150.00
0.00
23403.01
အမြတ်
-67.72 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
36377.86
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-67.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
43150.00
အမြတ်ရယူခြင်း
23403.01
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၂၀
75.14640
72.85260
0.00000
83.11197
အမြတ်
-31.49 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
75.14640
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-31.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.85260
အမြတ်ရယူခြင်း
83.11197
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၅၆
75.29140
72.85260
0.00000
83.11197
အမြတ်
-33.48 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
75.29140
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-33.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.85260
အမြတ်ရယူခြင်း
83.11197
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၅၄
75.79910
72.85260
0.00000
83.25046
အမြတ်
-40.44 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
75.79910
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-40.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
72.85260
အမြတ်ရယူခြင်း
83.25046
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၅၇
1.51814
1.48211
0.00000
1.53595
အမြတ်
-56.99 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.51814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-56.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.48211
အမြတ်ရယူခြင်း
1.53595
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၂
0.79961
0.72684
0.00000
0.80852
အမြတ်
-145.54 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.79961
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-145.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72684
အမြတ်ရယူခြင်း
0.80852
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
121.714
129.848
0.000
115.821
အမြတ်
-146.85 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.714
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-146.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.848
အမြတ်ရယူခြင်း
115.821
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
120.345
129.848
0.000
115.485
အမြတ်
-85.79 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-85.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.848
အမြတ်ရယူခြင်း
115.485
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
120.517
129.848
0.000
0.000
အမြတ်
-84.24 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-84.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
120.562
129.848
0.000
0.000
အမြတ်
-83.83 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.562
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-83.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
120.600
129.848
0.000
115.613
အမြတ်
-83.49 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-83.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.848
အမြတ်ရယူခြင်း
115.613
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
0.68512
0.72707
0.00000
0.58751
အမြတ်
-41.95 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-41.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72707
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58751
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
0.68150
0.72707
0.00000
0.58523
အမြတ်
-45.57 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72707
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58523