ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၄၅
1.97555
1.97123
1.97448
1.93509
အမြတ်
2.87 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.97555
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.97448
အမြတ်
2.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97123
အမြတ်ရယူခြင်း
1.93509
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၃၅
1.74466
1.73983
1.74406
0.00000
အမြတ်
3.63 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.74466
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.74406
အမြတ်
3.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.73983
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၅၀
1.74963
1.73983
1.74434
1.67948
အမြတ်
7.37 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၀ ၁၃:၂၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.74963
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.74434
အမြတ်
7.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.73983
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67948
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၃၄
1.92050
1.97123
0.00000
1.91054
အမြတ်
-33.70 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.92050
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-33.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97123
အမြတ်ရယူခြင်း
1.91054
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
121.714
124.771
0.000
120.305
အမြတ်
-57.88 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.714
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-57.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.771
အမြတ်ရယူခြင်း
120.305
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
120.345
124.771
0.000
0.000
အမြတ်
-41.90 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-41.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.771
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
120.517
124.771
0.000
0.000
အမြတ်
-40.27 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-40.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.771
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
120.562
124.771
0.000
0.000
အမြတ်
-39.84 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.562
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-39.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.771
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
120.600
124.771
0.000
0.000
အမြတ်
-39.48 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-39.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.771
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
0.68512
0.71866
0.00000
0.00000
အမြတ်
-33.54 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-33.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71866
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
0.68150
0.71866
0.00000
0.00000
အမြတ်
-37.16 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-37.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71866
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၂:၀၉:၁၄
128.510
124.745
0.000
133.511
အမြတ်
-106.95 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၁၈ ၁၂:၀၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.510
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-106.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.745
အမြတ်ရယူခြင်း
133.511