ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၅၄
73.90530
73.79560
0.00000
76.55054
အမြတ်
-1.49 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.90530
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.79560
အမြတ်ရယူခြင်း
76.55054
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၁၆
0.77376
0.77090
0.00000
0.77606
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77376
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77090
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77606
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၁၅
74.28940
73.79560
0.00000
76.27574
အမြတ်
-6.69 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၂၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.28940
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.79560
အမြတ်ရယူခြင်း
76.27574
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၂၃
74.47040
73.79560
0.00000
76.25187
အမြတ်
-9.14 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၂၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.47040
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.79560
အမြတ်ရယူခြင်း
76.25187
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၂၅
74.47040
73.79560
0.00000
76.26779
အမြတ်
-9.14 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.47040
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.79560
အမြတ်ရယူခြင်း
76.26779
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၁၃
74.49140
73.79560
0.00000
76.29961
အမြတ်
-9.43 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.49140
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.79560
အမြတ်ရယူခြင်း
76.29961
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၇
1.61752
1.57299
0.00000
0.00000
အမြတ်
-34.37 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.61752
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-34.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.57299
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၁၀
1.62188
1.57299
0.00000
1.67443
အမြတ်
-37.73 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.62188
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-37.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.57299
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67443
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၄
1.63441
1.57299
0.00000
1.67358
အမြတ်
-47.40 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.63441
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-47.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.57299
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67358
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၀၇
0.89203
0.88764
0.00000
0.92131
အမြတ်
-4.95 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၅၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89203
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88764
အမြတ်ရယူခြင်း
0.92131
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၈
1.64104
1.57299
0.00000
1.67443
အမြတ်
-105.03 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.64104
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-105.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.57299
အမြတ်ရယူခြင်း
1.67443
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
121.714
125.996
0.000
115.821
အမြတ်
-82.53 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.714
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-82.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
125.996
အမြတ်ရယူခြင်း
115.821
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
120.345
125.996
0.000
0.000
အမြတ်
-54.46 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-54.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
125.996
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
120.517
125.996
0.000
0.000
အမြတ်
-52.81 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-52.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
125.996
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
120.562
125.996
0.000
0.000
အမြတ်
-52.37 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.562
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-52.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
125.996
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
120.600
125.996
0.000
0.000
အမြတ်
-52.01 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-52.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
125.996
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
0.68512
0.77192
0.00000
0.58751
အမြတ်
-86.80 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-86.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77192
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58751
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
0.68150
0.77192
0.00000
0.58523
အမြတ်
-90.42 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-90.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77192
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58523