ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၃၃
9.43701
9.51301
0.00000
10.00000
အမြတ်
23.97 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
9.43701
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
23.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
9.51301
အမြတ်ရယူခြင်း
10.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၃
133.421
132.640
0.000
134.094
အမြတ်
-20.54 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.421
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-20.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.640
အမြတ်ရယူခြင်း
134.094
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၁၃
9.32703
9.51301
9.34176
10.00000
အမြတ်
39.10 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
9.32703
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
9.34176
အမြတ်
39.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
9.51301
အမြတ်ရယူခြင်း
10.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၃၅
9.31213
9.51301
9.32928
10.00000
အမြတ်
42.23 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
9.31213
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
9.32928
အမြတ်
42.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
9.51301
အမြတ်ရယူခြင်း
10.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၁
9.29849
9.51301
0.00000
10.00000
အမြတ်
45.10 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
9.29849
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
45.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
9.51301
အမြတ်ရယူခြင်း
10.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၄၀
9.28760
9.51301
9.33344
10.00000
အမြတ်
47.39 USD
USDTRY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
9.28760
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
9.33344
အမြတ်
47.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
9.51301
အမြတ်ရယူခြင်း
10.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၉
88.076
92.398
0.000
85.423
အမြတ်
-75.77 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
88.076
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-75.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
92.398
အမြတ်ရယူခြင်း
85.423
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၅၅
1.60571
1.55500
0.00000
1.61500
အမြတ်
-37.90 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.60571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-37.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.55500
အမြတ်ရယူခြင်း
1.61500
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၅၈:၄၈
87.395
92.398
0.000
85.344
အမြတ်
-43.85 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၅၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
87.395
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-43.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
92.398
အမြတ်ရယူခြင်း
85.344
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၀၆
72.97380
71.05900
0.00000
83.15565
အမြတ်
-53.89 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
72.97380
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
71.05900
အမြတ်ရယူခြင်း
83.15565
ရောင်းချမှု
0.02
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၃၃
127.936
132.668
0.000
115.527
အမြတ်
-82.95 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.936
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-82.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.668
အမြတ်ရယူခြင်း
115.527
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၁
73.47950
71.05900
0.00000
83.33385
အမြတ်
-34.06 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.47950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-34.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
71.05900
အမြတ်ရယူခြင်း
83.33385
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၂၇
74.07230
71.05900
0.00000
0.00000
အမြတ်
-42.41 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.07230
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-42.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
71.05900
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၀၄
74.18740
71.05900
0.00000
0.00000
အမြတ်
-44.03 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.18740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
71.05900
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၂၁
0.71108
0.74780
0.00000
0.00000
အမြတ်
-36.72 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71108
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74780
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၂၀
75.14640
71.05900
0.00000
83.11197
အမြတ်
-57.52 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
75.14640
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-57.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
71.05900
အမြတ်ရယူခြင်း
83.11197
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၅၆
75.29140
71.05900
0.00000
83.11197
အမြတ်
-59.56 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
75.29140
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-59.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
71.05900
အမြတ်ရယူခြင်း
83.11197
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၅၄
75.79910
71.05900
0.00000
83.25046
အမြတ်
-66.71 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
75.79910
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-66.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
71.05900
အမြတ်ရယူခြင်း
83.25046
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၅၇
1.51814
1.43572
0.00000
1.53595
အမြတ်
-133.49 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၄၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.51814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-133.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.43572
အမြတ်ရယူခြင်း
1.53595
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၂
0.79961
0.74756
0.00000
0.80852
အမြတ်
-104.10 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.79961
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-104.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74756
အမြတ်ရယူခြင်း
0.80852
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
121.714
132.668
0.000
115.821
အမြတ်
-192.02 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၂၂:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.714
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-192.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.668
အမြတ်ရယူခြင်း
115.821
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
120.345
132.668
0.000
115.485
အမြတ်
-108.02 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-108.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.668
အမြတ်ရယူခြင်း
115.485
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
120.517
132.668
0.000
0.000
အမြတ်
-106.51 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၀၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-106.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.668
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
120.562
132.668
0.000
0.000
အမြတ်
-106.11 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.562
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-106.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.668
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
120.600
132.668
0.000
115.613
အမြတ်
-105.78 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-105.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.668
အမြတ်ရယူခြင်း
115.613
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
0.68512
0.74780
0.00000
0.58751
အမြတ်
-62.68 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-62.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74780
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58751
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
0.68150
0.74780
0.00000
0.58523
အမြတ်
-66.30 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-66.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74780
အမြတ်ရယူခြင်း
0.58523