ရောင်းချမှု
0.02
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၃၇
0.68738
0.69372
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.88 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68738
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69372
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၄
0.68382
0.69372
0.00000
0.67950
အမြတ်
-20.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68382
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69372
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67950
ရောင်းချမှု
0.02
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၁၈:၅၈
0.68343
0.69372
0.00000
0.67950
အမြတ်
-20.78 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၁၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68343
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69372
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67950
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၅၈
0.68208
0.69372
0.00000
0.67950
အမြတ်
-23.48 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68208
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69372
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67950
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၅၇
0.68172
0.69372
0.00000
0.67950
အမြတ်
-24.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68172
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69372
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67950
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၁၀
0.68083
0.69372
0.00000
0.67950
အမြတ်
-25.98 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68083
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69372
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67950
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၅၁
0.68040
0.69372
0.00000
0.67950
အမြတ်
-26.84 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68040
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69372
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67950
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၉
0.67982
0.69372
0.00000
0.67950
အမြတ်
-28.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67982
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69372
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67950
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၁၇
0.67961
0.69372
0.00000
0.67950
အမြတ်
-28.42 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67961
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69372
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67950
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၀၀
0.67972
0.69372
0.00000
0.67950
အမြတ်
-28.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67972
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69372
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67950
ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၁၃
0.67876
0.69372
0.00000
0.67950
အမြတ်
-30.12 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67876
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69372
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67950