ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၅၆
1.46643
1.45899
0.00000
0.00000
အမြတ်
10.79 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.46643
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
10.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၆
1.45864
1.45899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.93 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45864
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၄၆
1.45648
1.45899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.17 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45648
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၀၂
1.45363
1.45899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.46 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45363
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၀၁
1.45068
1.45899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.90 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45068
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၂၅
1.45113
1.45899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.22 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45113
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၁၇
1.45123
1.45899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.07 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45123
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၅၂
1.45118
1.45899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.15 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45118
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၄၀
1.45140
1.45899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.81 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45140
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၃
1.45146
1.45899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.72 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45146
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၂
1.45139
1.45899
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.83 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45139
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၁၂
1.47152
1.45893
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.33 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.47152
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45893
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၅၆
1.47704
1.45893
0.00000
0.00000
အမြတ်
-27.63 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၀၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.47704
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45893
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၄၉
1.47883
1.45893
0.00000
0.00000
အမြတ်
-30.33 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.47883
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45893
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၄
1.48015
1.45893
0.00000
0.00000
အမြတ်
-32.31 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.48015
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-32.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.45893
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000