ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၅၈
1.44835
1.46385
0.00000
0.00000
အမြတ်
-24.05 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၀၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.44835
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.46385
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၃၆
1.44674
1.46385
0.00000
0.00000
အမြတ်
-26.51 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.44674
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.46385
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၃၆
1.44632
1.46385
0.00000
0.00000
အမြတ်
-27.15 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.44632
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.46385
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၅၆
1.46643
1.46385
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.54 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၄၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.46643
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.46385
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၆
1.45864
1.46385
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.35 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45864
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.46385
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၄၆
1.45648
1.46385
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.64 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45648
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.46385
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၀၂
1.45363
1.46385
0.00000
0.00000
အမြတ်
-15.99 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45363
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.46385
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၄၀
1.45140
1.46385
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.40 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.45140
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.46385
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000