ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၂၂
6.51462
6.48573
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.08 USD
USDCNH
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
6.51462
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
6.48573
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၁
73.25060
73.25440
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.28 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.25060
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.25440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၃၂
80.47290
73.25440
0.00000
0.00000
အမြတ်
5.76 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.47290
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
5.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.25440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၀၉
78.40760
73.25440
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.77 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
78.40760
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.25440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၃၄
78.81090
73.25440
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.88 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
78.81090
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.25440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၁
71.35650
73.25440
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.05 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
71.35650
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.25440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၂၅
69.71820
73.25440
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.25 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
69.71820
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.25440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၂၂
68.66640
73.25440
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.39 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
68.66640
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.25440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၃
68.76400
73.25440
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.38 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
68.76400
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.25440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၁၈
79.40400
73.25440
0.00000
0.00000
အမြတ်
11.61 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
79.40400
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
11.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.25440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၅၉
79.65800
73.25440
0.00000
0.00000
အမြတ်
11.97 USD
USDRUB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
79.65800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
11.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
73.25440
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000