ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၄၀:၀၀
136.695
136.705
0.000
0.000
အမြတ်
0.01 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
136.695
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
136.705
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၃၄
1.26857
1.26881
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၃၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26857
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26881
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၃၅
0.69196
0.69862
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.67 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69196
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69862
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.3
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၃၃
0.68703
0.69862
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.52 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68703
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69862
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.3
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၀၅
1.11815
1.13674
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.53 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11815
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.13674
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.3
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၄:၀၀
122.549
122.495
0.000
122.811
အမြတ်
-0.22 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၅၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
122.549
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
122.495
အမြတ်ရယူခြင်း
122.811
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
124.497
122.495
0.000
0.000
အမြတ်
-1.94 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.497
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
122.495
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၁၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၃၉
0.97313
0.97834
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.65 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.97313
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.97834
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
127.466
122.495
0.000
0.000
အမြတ်
-0.50 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.466
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
122.495
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
129.808
122.495
0.000
0.000
အမြတ်
-0.72 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.808
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
122.495
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၁၅.၁၀.၂၀၁၈ ၁၉:၁၅:၅၆
1.29637
1.31259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.60 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၈ ၁၉:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29637
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000