ရောင်းချမှု
0.12
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၂၅
1.28774
1.28922
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.18 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၂၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28774
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28922
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.15
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၄၂
1.32257
1.32528
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.32 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.32257
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.32528
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.14
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၃၇
0.67194
0.65973
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.75 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67194
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65973
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
1.05
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၃၄
1.26354
1.26701
0.00000
1.26290
အမြတ်
-5.09 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26354
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26701
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26290
ရောင်းချမှု
0.5
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၄၀
70.174
70.578
0.000
0.000
အမြတ်
-2.57 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
70.174
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
70.578
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.5
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၂၁
0.68437
0.65973
0.00000
0.68738
အမြတ်
-13.08 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68437
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65973
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68738
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၀၇
0.68765
0.65973
0.00000
0.69008
အမြတ်
-2.97 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68765
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.65973
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69008
ရောင်းချမှု
0.16
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၈:၅၂
1.17294
1.26701
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.24 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17294
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26701
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.16
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၅၁
1.17314
1.26701
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.23 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၀၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17314
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26701
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
124.497
120.770
0.000
0.000
အမြတ်
-3.89 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.497
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.770
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
127.466
120.770
0.000
0.000
အမြတ်
-0.68 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၁၈ ၂၁:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.466
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.770
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
129.808
120.770
0.000
0.000
အမြတ်
-0.90 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၈ ၁၄:၄၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.808
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.770
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000