ရောင်းချမှု
0.74
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၃၈
130.059
130.049
0.000
129.649
အမြတ်
0.07 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.059
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.74
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.049
အမြတ်ရယူခြင်း
129.649
ရောင်းချမှု
0.05
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၁
111.167
111.229
0.000
110.562
အမြတ်
-0.03 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.167
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
111.229
အမြတ်ရယူခြင်း
110.562
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၈:၅၇
130.017
130.021
0.000
130.217
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.017
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.021
အမြတ်ရယူခြင်း
130.217
ရောင်းချမှု
0.02
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၃၆
1.37202
1.37058
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37202
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37058
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၁၉
1.36915
1.37032
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36915
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37032
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၄
110.901
111.229
0.000
110.562
အမြတ်
-0.03 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.901
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
111.229
အမြတ်ရယူခြင်း
110.562
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၁၀
1.37048
1.37058
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37048
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37058
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၀၉
1.37069
1.37032
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37069
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37032
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.41
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၄:၄၆
129.759
130.049
0.000
129.649
အမြတ်
-1.07 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.759
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.049
အမြတ်ရယူခြင်း
129.649
ရောင်းချမှု
0.03
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၃
110.669
111.229
0.000
110.562
အမြတ်
-0.15 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.669
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
111.229
အမြတ်ရယူခြင်း
110.562
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၅၈
0.92382
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.07 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92382
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၄
110.429
111.229
0.000
110.562
အမြတ်
-0.14 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.429
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
111.229
အမြတ်ရယူခြင်း
110.562
ရောင်းချမှု
0.02
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၃
110.228
111.229
0.000
110.562
အမြတ်
-0.18 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.228
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
111.229
အမြတ်ရယူခြင်း
110.562
ရောင်းချမှု
0.23
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၃၈
129.454
130.049
0.000
129.649
အမြတ်
-1.23 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.454
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.049
အမြတ်ရယူခြင်း
129.649
ရောင်းချမှု
0.13
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၄၈
129.155
130.049
0.000
129.649
အမြတ်
-1.04 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.155
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.049
အမြတ်ရယူခြင်း
129.649
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၂
110.022
111.229
0.000
110.562
အမြတ်
-0.11 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.022
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
111.229
အမြတ်ရယူခြင်း
110.562
ရောင်းချမှု
0.07
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၀၆
128.855
130.049
0.000
129.649
အမြတ်
-0.75 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.855
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.049
အမြတ်ရယူခြင်း
129.649
ကူးယူခြင်း
56.70 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၁:၁၇
189.47%
191.48%
0.00
0.00
အမြတ်
0.47 USD
Black_Clover
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
56.70 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၀၃
109.773
111.229
0.000
110.562
အမြတ်
-0.13 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.773
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
111.229
အမြတ်ရယူခြင်း
110.562
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၀
109.778
111.229
0.000
110.562
အမြတ်
-0.13 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.778
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
111.229
အမြတ်ရယူခြင်း
110.562
ရောင်းချမှု
0.04
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၂၃
128.556
130.049
0.000
129.649
အမြတ်
-0.54 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.556
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.049
အမြတ်ရယူခြင်း
129.649
ရောင်းချမှု
0.02
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၃၆
128.256
130.049
0.000
129.649
အမြတ်
-0.32 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.256
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.049
အမြတ်ရယူခြင်း
129.649
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၄:၁၄
127.957
130.049
0.000
129.649
အမြတ်
-0.19 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.957
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.049
အမြတ်ရယူခြင်း
129.649
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၀၈
0.87566
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.55 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87566
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၃၉
0.96061
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.30 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96061
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
100.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၅၇
31069.03%
33670.71%
0.00
0.00
အမြတ်
35.85 USD
ms
demaq
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
35.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
98.54 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၃၅
76.68%
82.15%
0.00
0.00
အမြတ်
4.81 USD
DrMartin
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
4.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
98.54 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
804.14 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၀
15.08%
17.75%
0.00
0.00
အမြတ်
13.01 USD
DealX_Int
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
13.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
804.14 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၃၃
1.03180
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.01 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.03180
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၂၀
1.00000
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.70 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.00000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၂၃
1.05000
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.20 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၆:၁၀
1.25282
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.22 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25282
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၀၅
1.16553
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.35 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16553
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၄၂
1.15035
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.20 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15035
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၂၇:၂၅
1.10000
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.70 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၂၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၀၆
0.80042
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.30 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.80042
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၈
0.77500
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.55 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၂၃:၅၃
0.75000
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.80 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၂၂:၂၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၉
0.52500
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
4.05 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.52500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၀၈
0.57500
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.55 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.57500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
103.27 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၄၆
1427.28%
3160.13%
0.00
0.00
အမြတ်
43.19 USD
DePapelFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
43.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
103.27 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၂၉
0.72542
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.05 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72542
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၅၇
0.67532
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.55 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67532
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၁၈
0.62520
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.05 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62520
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၃၁
0.55000
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.80 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.55000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၂၉
0.60000
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.30 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.60000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၄၅:၅၁
0.65000
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.80 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၈
0.70016
0.93184
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.30 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70016
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.93184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000