ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
1.59816
1.59732
0.00000
1.59881
အမြတ်
-0.01 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.59816
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.59732
အမြတ်ရယူခြင်း
1.59881
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၁
1.59866
1.59732
0.00000
1.59881
အမြတ်
-0.01 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.59866
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.59732
အမြတ်ရယူခြင်း
1.59881
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၇
1.37271
1.37472
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37271
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37472
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၀၆
130.005
130.103
0.000
130.205
အမြတ်
0.01 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.103
အမြတ်ရယူခြင်း
130.205
ရောင်းချမှု
0.02
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
129.913
130.157
0.000
129.753
အမြတ်
-0.04 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.913
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.157
အမြတ်ရယူခြင်း
129.753
ရောင်းချမှု
0.03
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၀
1.37710
1.37582
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37710
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37582
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၂၀
1.37559
1.37582
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37559
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37582
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၆
1.37420
1.37472
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37420
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37472
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၆
1.37396
1.37582
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37396
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37582
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၃၉
129.610
130.157
0.000
129.753
အမြတ်
-0.05 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.157
အမြတ်ရယူခြင်း
129.753
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၉
0.52500
0.59792
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.71 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.52500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.59792
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၀၈
0.57500
0.59792
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.21 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.57500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.59792
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
23.17 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၄၆
1427.28%
1732.47%
0.00
0.00
အမြတ်
0.01 USD
DePapelFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
23.17 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၂၉
0.72542
0.59792
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.29 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72542
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.59792
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၅၇
0.67532
0.59792
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.79 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67532
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.59792
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.1
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၃၁:၂၉
0.75000
0.58940
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၃၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.58940
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၁၈
0.62520
0.59792
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.29 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62520
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.59792
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၃၁
0.55000
0.59792
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.46 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.55000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.59792
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.1
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၄၅
0.50000
0.58940
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.50000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.58940
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၂၉
0.60000
0.59792
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.60000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.59792
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၄၅:၅၁
0.65000
0.59792
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.54 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.59792
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၈
0.70016
0.59792
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.04 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70016
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.59792
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000