ရောင်းချမှု
3.89
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၅
124.155
124.089
0.000
122.753
အမြတ်
2.26 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.155
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
2.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.89
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.089
အမြတ်ရယူခြင်း
122.753
ဝယ်ယူမှု
3.05
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၀၁
1.43225
1.43498
0.00000
1.44143
အမြတ်
6.76 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.43225
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
6.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.43498
အမြတ်ရယူခြင်း
1.44143
ရောင်းချမှု
3.89
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၃
123.781
124.089
0.000
122.753
အမြတ်
-10.53 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
123.781
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.89
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.089
အမြတ်ရယူခြင်း
122.753
ရောင်းချမှု
3.68
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
92.428
92.353
0.000
91.446
အမြတ်
2.43 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
92.428
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
2.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.68
လက်ရှိစျေးနှုန်း
92.353
အမြတ်ရယူခြင်း
91.446
ရောင်းချမှု
3.89
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၀၀
123.496
124.089
0.000
122.753
အမြတ်
-20.27 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
123.496
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-20.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.89
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.089
အမြတ်ရယူခြင်း
122.753
ရောင်းချမှု
3.68
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၇
92.163
92.353
0.000
91.445
အမြတ်
-6.14 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
92.163
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.68
လက်ရှိစျေးနှုန်း
92.353
အမြတ်ရယူခြင်း
91.445
ရောင်းချမှု
3.68
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၂
91.889
92.353
0.000
91.445
အမြတ်
-15.00 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
91.889
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-15.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.68
လက်ရှိစျေးနှုန်း
92.353
အမြတ်ရယူခြင်း
91.445
ရောင်းချမှု
3.89
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၁၄
123.204
124.089
0.000
122.753
အမြတ်
-30.25 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
123.204
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-30.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.89
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.089
အမြတ်ရယူခြင်း
122.753
ရောင်းချမှု
3.68
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
91.545
92.353
0.000
91.446
အမြတ်
-26.13 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
91.545
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-26.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.68
လက်ရှိစျေးနှုန်း
92.353
အမြတ်ရယူခြင်း
91.446
ရောင်းချမှု
3.89
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၂:၀၈
122.870
124.089
0.000
122.754
အမြတ်
-41.66 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
122.870
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-41.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.89
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.089
အမြတ်ရယူခြင်း
122.754
ရောင်းချမှု
3.89
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၁၅
122.575
124.089
0.000
122.754
အမြတ်
-51.75 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
122.575
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-51.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.89
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.089
အမြတ်ရယူခြင်း
122.754
ရောင်းချမှု
3.89
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၆
122.300
124.089
0.000
122.752
အမြတ်
-61.15 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
122.300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-61.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.89
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.089
အမြတ်ရယူခြင်း
122.752
ရောင်းချမှု
3.68
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၂
91.246
92.353
0.000
91.446
အမြတ်
-35.79 USD
CADJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
91.246
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-35.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.68
လက်ရှိစျေးနှုန်း
92.353
အမြတ်ရယူခြင်း
91.446
ဝယ်ယူမှု
3.05
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၃
1.43602
1.43498
0.00000
1.44143
အမြတ်
-2.57 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.43602
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.43498
အမြတ်ရယူခြင်း
1.44143
ဝယ်ယူမှု
3.05
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၃
1.44041
1.43498
0.00000
1.44143
အမြတ်
-13.44 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.44041
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.43498
အမြတ်ရယူခြင်း
1.44143