ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
1.16200
1.16005
0.00000
0.00000
အမြတ်
-31.14 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-31.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16005
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၀
1.16454
1.16005
0.00000
0.00000
အမြတ်
-56.54 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16454
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-56.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16005
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၅
1.16747
1.16005
0.00000
0.00000
အမြတ်
-86.40 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16747
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-86.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16005
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၀
1.16945
1.16005
0.00000
0.00000
အမြတ်
-106.76 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16945
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-106.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16005
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၀
1.17161
1.16005
0.00000
0.00000
အမြတ်
-128.92 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17161
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-128.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16005
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000