ရောင်းချမှု
0.05
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၁၈
1.26607
1.26712
1.26900
0.00000
အမြတ်
-4.14 USD
USDCADm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26607
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.26900
အမြတ်
-4.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26712
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၀၁
1.26602
1.26712
1.26900
0.00000
အမြတ်
-4.34 USD
USDCADm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26602
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.26900
အမြတ်
-4.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26712
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၄၇
1.26446
1.26712
1.26900
0.00000
အမြတ်
-20.99 USD
USDCADm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26446
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.26900
အမြတ်
-20.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26712
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၉
1.37372
1.37203
0.00000
0.00000
အမြတ်
8.45 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37372
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
8.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37203
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၁
1.35900
1.37292
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37292
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၁၈
1.37280
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.15 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37280
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၁၃
1.37597
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.00 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37597
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၄
1.38127
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-47.50 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38127
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-47.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၄၉
1.38277
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-33.00 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38277
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-33.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၃၁
1.38311
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.68 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38311
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၅၁
1.38348
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-35.13 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38348
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-35.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၂၉
1.38356
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-23.58 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38356
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၃၆
1.38474
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-64.85 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38474
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-64.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၂၆
1.38794
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-80.85 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38794
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-80.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၅၇
1.38954
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-88.85 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38954
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-88.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၁၈
1.39400
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-111.15 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39400
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-111.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၃၅
1.39252
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-83.00 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39252
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-83.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၀
1.39370
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-131.58 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-131.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၀၂
1.39480
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-115.15 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-115.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၇
1.39454
1.37177
0.00000
0.00000
အမြတ်
-68.31 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39454
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-68.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37177
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.35
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၂၀
1.35830
1.37203
0.00000
1.36000
အမြတ်
-498.54 USD
GBPUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35830
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-498.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37203
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36000