ရောင်းချမှု
0.15
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၀၀
1.16672
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
0.15 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16672
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.12
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၀၁
1.16592
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16592
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.1
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၀၁
1.16541
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16541
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.09
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၃:၁၂
1.16489
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16489
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.07
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၈:၀၀
1.16432
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
-0.10 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16432
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.06
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၁
1.16376
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
-0.12 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16376
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.05
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၁၂
1.16321
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
-0.13 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16321
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.04
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၀၁
1.16257
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
-0.13 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16257
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.03
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၀၀
1.16204
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16204
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.03
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၂၂:၀၀
1.16153
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
-0.13 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16153
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.02
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၀၁
1.16099
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
-0.09 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16099
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.02
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၀၀
1.16043
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16043
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ရောင်းချမှု
0.02
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၀၁
1.15987
1.16573
0.00000
1.16423
အမြတ်
-0.12 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15987
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16573
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16423
ကူးယူခြင်း
22.78 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၅၆
1.01%
3.69%
0.00
0.00
အမြတ်
1.14 USD
Ss
Adydeto
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
22.78 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
107.25 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၃၉
74.40%
89.04%
0.00
0.00
အမြတ်
8.11 USD
PahlawanTrader
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
8.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
107.25 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
39.29 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၄၇
79.66%
208.39%
0.00
0.00
အမြတ်
23.01 USD
adamzainufi
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
23.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
39.29 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00