ရောင်းချမှု
1
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၁၄:၅၇
155.216
152.239
0.000
0.000
အမြတ်
2 598.98 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
155.216
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
2 598.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.239
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.33
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၄၆
151.967
152.239
0.000
148.627
အမြတ်
-171.49 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
151.967
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-171.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.239
အမြတ်ရယူခြင်း
148.627
ရောင်းချမှု
0.22
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၁၈
151.054
152.239
0.000
148.627
အမြတ်
-300.06 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
151.054
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-300.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.239
အမြတ်ရယူခြင်း
148.627
ရောင်းချမှု
0.1
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၀၅
149.935
152.239
0.000
148.627
အမြတ်
-243.84 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
149.935
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-243.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.239
အမြတ်ရယူခြင်း
148.627
ရောင်းချမှု
0.35
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၂၇
146.563
152.239
0.000
148.627
အမြတ်
-2 039.41 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
146.563
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2 039.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.239
အမြတ်ရယူခြင်း
148.627
ရောင်းချမှု
0.15
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၂၇:၂၄
145.791
152.239
0.000
148.627
အမြတ်
-979.06 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၂၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
145.791
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-979.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.239
အမြတ်ရယူခြင်း
148.627
ရောင်းချမှု
0.1
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၃၂
145.387
152.239
0.000
148.627
အမြတ်
-689.95 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
145.387
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-689.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.239
အမြတ်ရယူခြင်း
148.627
ရောင်းချမှု
0.05
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၁၂
144.952
152.239
0.000
148.627
အမြတ်
-364.77 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
144.952
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-364.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.239
အမြတ်ရယူခြင်း
148.627
ရောင်းချမှု
0.03
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၂၃
144.664
152.239
0.000
148.627
အမြတ်
-226.76 USD
GBPJPYm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
144.664
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-226.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.239
အမြတ်ရယူခြင်း
148.627