ဝယ်ယူမှု
0.27
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၀၁
1.16979
1.15973
0.00000
1.17127
အမြတ်
-271.62 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16979
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-271.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15973
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17127
ဝယ်ယူမှု
0.19
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၁
1.17140
1.15973
0.00000
1.17127
အမြတ်
-221.73 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17140
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-221.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15973
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17127
ဝယ်ယူမှု
0.14
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၂၀
1.17222
1.15973
0.00000
1.17127
အမြတ်
-174.86 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17222
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-174.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15973
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17127
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၀၁
1.17311
1.15973
0.00000
1.17127
အမြတ်
-133.80 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17311
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-133.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15973
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17127
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
1.17391
1.15973
0.00000
1.17127
အမြတ်
-99.26 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17391
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-99.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15973
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17127
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
1.17491
1.15973
0.00000
1.17127
အမြတ်
-75.90 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17491
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-75.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15973
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17127
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
1.17605
1.15973
0.00000
1.17127
အမြတ်
-65.28 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17605
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15973
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17127
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၁
1.17685
1.15973
0.00000
1.17127
အမြတ်
-51.36 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17685
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-51.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15973
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17127
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၁
1.17776
1.15973
0.00000
1.17127
အမြတ်
-36.06 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17776
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15973
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17127
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၄
1.17859
1.15973
0.00000
1.17127
အမြတ်
-18.86 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17859
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15973
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17127
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
1.17940
1.15973
0.00000
1.17127
အမြတ်
-19.67 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17940
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15973
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17127