ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၁၃:၀၅
1.37234
1.37328
0.00000
1.37734
အမြတ်
1.88 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၁၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37234
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37328
အမြတ်ရယူခြင်း
1.37734
ရောင်းချမှု
0.02
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၀၁
1.37121
1.37341
0.00000
1.36621
အမြတ်
-4.49 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37121
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37341
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36621
ဝယ်ယူမှု
0.06
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၀၁
1.37504
1.37328
0.00000
1.37754
အမြတ်
-12.93 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37504
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37328
အမြတ်ရယူခြင်း
1.37754
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၆
1.38014
1.37328
0.00000
1.37754
အမြတ်
-29.27 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38014
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-29.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37328
အမြတ်ရယူခြင်း
1.37754
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၁
1.38516
1.37328
0.00000
1.37754
အမြတ်
-37.68 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38516
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-37.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37328
အမြတ်ရယူခြင်း
1.37754
ဝယ်ယူမှု
0.07
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
1.39401
1.37328
0.00000
0.00000
အမြတ်
-165.94 USD
GBPUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39401
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-165.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37328
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
1 699.26 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၄:၀၅
0.00%
37.78%
0.00
0.00
အမြတ်
645.59 USD
SD-WinBOT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
645.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1 699.26 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00