ကူးယူခြင်း
207.15 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၄၅
-0.03%
4.16%
0.00
0.00
အမြတ်
7.52 USD
Calm Nobles
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
7.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
207.15 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
632.12 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၁၁
22.20%
62.81%
0.00
0.00
အမြတ်
165.15 USD
GOLDEN_AA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
165.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
632.12 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.04
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၀၆
0.90765
0.92373
0.00000
0.89677
အမြတ်
-69.63 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90765
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-69.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92373
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89677
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၈
0.90350
0.92373
0.00000
0.89677
အမြတ်
-87.60 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90350
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-87.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92373
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89677
ကူးယူခြင်း
2 555.87 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၅၁
-50.46%
-48.82%
0.00
0.00
အမြတ်
-231.20 USD
Ensino_Fund
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-231.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2 555.87 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၅
1.27632
1.26805
0.00000
1.28730
အမြတ်
-35.87 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27632
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-35.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26805
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28730
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၀
1.28107
1.26805
0.00000
1.28730
အမြတ်
-56.47 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28107
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-56.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26805
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28730
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၄၁
132.790
132.438
0.000
133.818
အမြတ်
-12.33 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.790
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-12.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.438
အမြတ်ရယူခြင်း
133.818
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၃၀
133.146
132.438
0.000
133.818
အမြတ်
-24.81 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.146
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-24.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.438
အမြတ်ရယူခြင်း
133.818
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၀
1.40811
1.37363
0.00000
1.41885
အမြတ်
-137.92 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40811
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-137.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37363
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41885
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၅၄
1.41216
1.37363
0.00000
1.41885
အမြတ်
-154.12 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41216
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-154.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37363
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41885
ရောင်းချမှု
0.04
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၂၅
0.89933
0.92373
0.00000
0.89677
အမြတ်
-105.66 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89933
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-105.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92373
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89677
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၃
1.21311
1.15995
0.00000
1.22387
အမြတ်
-212.64 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21311
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-212.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15995
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22387
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၁
133.536
132.438
0.000
133.818
အမြတ်
-38.47 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.536
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-38.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.438
အမြတ်ရယူခြင်း
133.818
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၂၀
1.21703
1.15995
0.00000
1.22387
အမြတ်
-228.32 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21703
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-228.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15995
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22387
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၀၁
1.41603
1.37363
0.00000
1.41885
အမြတ်
-169.60 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41603
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-169.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37363
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41885
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၀၃
1.22130
1.15995
0.00000
1.22387
အမြတ်
-245.40 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-245.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15995
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22387
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၁၉
133.920
132.438
0.000
133.818
အမြတ်
-51.93 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.920
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-51.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.438
အမြတ်ရယူခြင်း
133.818
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၂၄
1.22524
1.15995
0.00000
1.22387
အမြတ်
-261.16 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22524
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-261.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15995
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22387
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
1.42030
1.37363
0.00000
1.41885
အမြတ်
-186.68 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.42030
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-186.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37363
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41885
ရောင်းချမှု
0.04
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၅
0.89540
0.92373
0.00000
0.89677
အမြတ်
-122.68 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89540
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-122.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92373
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89677
ရောင်းချမှု
0.07
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၂
109.149
114.254
0.000
108.177
အမြတ်
-312.77 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.149
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-312.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.254
အမြတ်ရယူခြင်း
108.177
ရောင်းချမှု
0.06
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၃
108.752
114.254
0.000
108.177
အမြတ်
-288.94 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.752
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-288.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.254
အမြတ်ရယူခြင်း
108.177
ကူးယူခြင်း
3 888.66 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၃၈
6.45%
24.50%
0.00
0.00
အမြတ်
-382.74 USD
docFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-382.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3 888.66 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.05
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၄၄
108.360
114.254
0.000
108.177
အမြတ်
-257.93 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.360
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-257.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.254
အမြတ်ရယူခြင်း
108.177
ရောင်းချမှု
0.04
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၆
107.970
114.254
0.000
108.177
အမြတ်
-220.00 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.970
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-220.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.254
အမြတ်ရယူခြင်း
108.177
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၁၈
1.28534
1.26805
0.00000
1.28730
အမြတ်
-74.99 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28534
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-74.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26805
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28730
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၁၇
0.93147
0.92223
0.00000
0.94374
အမြတ်
-30.06 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93147
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92223
အမြတ်ရယူခြင်း
0.94374
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၂
1.28934
1.26805
0.00000
1.28730
အမြတ်
-69.25 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28934
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-69.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26805
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28730
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၁၈
0.93623
0.92223
0.00000
0.94374
အမြတ်
-45.54 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93623
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92223
အမြတ်ရယူခြင်း
0.94374
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
0.94122
0.92223
0.00000
0.94374
အမြတ်
-61.77 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94122
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-61.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92223
အမြတ်ရယူခြင်း
0.94374
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၄
0.94725
0.92223
0.00000
0.94374
အမြတ်
-81.39 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94725
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-81.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92223
အမြတ်ရယူခြင်း
0.94374