ကူးယူခြင်း
206.05 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၄၅
-0.03%
3.03%
0.00
0.00
အမြတ်
6.37 USD
Calm Nobles
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
6.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
206.05 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
488.72 USD
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၁၁
22.20%
23.55%
0.00
0.00
အမြတ်
6.58 USD
GOLDEN_AA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၂:၅၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
6.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
488.72 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.04
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၀၆
0.90765
0.92728
0.00000
0.89677
အမြတ်
-84.68 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90765
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-84.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92728
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89677
ရောင်းချမှု
0.04
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၈
0.90350
0.92728
0.00000
0.89677
အမြတ်
-102.58 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90350
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-102.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92728
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89677
ကူးယူခြင်း
1 185.16 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၅၁
-50.46%
-41.29%
0.00
0.00
အမြတ်
195.02 USD
Ensino_Fund
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
195.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1 185.16 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
109.970
110.715
0.000
111.135
အမြတ်
26.92 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.970
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
26.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.715
အမြတ်ရယူခြင်း
111.135
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၉:၂၄
110.506
110.715
0.000
111.135
အမြတ်
7.55 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.506
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
7.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.715
အမြတ်ရယူခြင်း
111.135
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၁၇
110.896
110.715
0.000
111.135
အမြတ်
-6.54 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.896
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.715
အမြတ်ရယူခြင်း
111.135
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၂
111.286
110.715
0.000
111.135
အမြတ်
-20.63 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.286
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-20.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.715
အမြတ်ရယူခြင်း
111.135
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၅
1.27632
1.26775
0.00000
1.28730
အမြတ်
-36.98 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27632
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26775
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28730
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၀
1.28107
1.26775
0.00000
1.28730
အမြတ်
-57.47 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28107
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-57.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26775
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28730
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၄၁
132.790
129.640
0.000
133.818
အမြတ်
-113.80 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.790
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-113.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.640
အမြတ်ရယူခြင်း
133.818
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၃၀
133.146
129.640
0.000
133.818
အမြတ်
-126.67 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.146
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-126.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.640
အမြတ်ရယူခြင်း
133.818
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၀
1.40811
1.36750
0.00000
1.41885
အမြတ်
-162.44 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40811
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-162.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36750
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41885
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၅၄
1.41216
1.36750
0.00000
1.41885
အမြတ်
-178.64 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41216
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-178.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36750
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41885
ရောင်းချမှု
0.04
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၂၅
0.89933
0.92728
0.00000
0.89677
အမြတ်
-120.57 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89933
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-120.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92728
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89677
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၃
1.21311
1.17085
0.00000
1.22387
အမြတ်
-169.04 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21311
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-169.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17085
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22387
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၁
133.536
129.640
0.000
133.818
အမြတ်
-140.76 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.536
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-140.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.640
အမြတ်ရယူခြင်း
133.818
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၂၀
1.21703
1.17085
0.00000
1.22387
အမြတ်
-184.72 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21703
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-184.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17085
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22387
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၀၁
1.41603
1.36750
0.00000
1.41885
အမြတ်
-194.12 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41603
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-194.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36750
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41885
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၀၃
1.22130
1.17085
0.00000
1.22387
အမြတ်
-201.80 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-201.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17085
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22387
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၁၉
133.920
129.640
0.000
133.818
အမြတ်
-154.63 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.920
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-154.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.640
အမြတ်ရယူခြင်း
133.818
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၂၄
1.22524
1.17085
0.00000
1.22387
အမြတ်
-217.56 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22524
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-217.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17085
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22387
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
1.42030
1.36750
0.00000
1.41885
အမြတ်
-211.20 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.42030
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-211.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36750
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41885
ရောင်းချမှု
0.04
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၅
0.89540
0.92728
0.00000
0.89677
အမြတ်
-137.52 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89540
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-137.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92728
အမြတ်ရယူခြင်း
0.89677
ရောင်းချမှု
0.07
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၂
109.149
110.738
0.000
108.177
အမြတ်
-100.44 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.149
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-100.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.738
အမြတ်ရယူခြင်း
108.177
ရောင်းချမှု
0.06
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၃
108.752
110.738
0.000
108.177
အမြတ်
-107.61 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.752
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-107.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.738
အမြတ်ရယူခြင်း
108.177
ကူးယူခြင်း
4 420.50 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၃၈
6.45%
41.48%
0.00
0.00
အမြတ်
149.10 USD
docFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
149.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4 420.50 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.05
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၄၄
108.360
110.738
0.000
108.177
အမြတ်
-107.37 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.360
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-107.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.738
အမြတ်ရယူခြင်း
108.177
ရောင်းချမှု
0.04
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၆
107.970
110.738
0.000
108.177
အမြတ်
-99.98 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.970
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-99.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.738
အမြတ်ရယူခြင်း
108.177
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၁၈
1.28534
1.26775
0.00000
1.28730
အမြတ်
-75.90 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28534
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-75.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26775
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28730
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၁၇
0.93147
0.92705
0.00000
0.94374
အမြတ်
-14.30 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93147
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92705
အမြတ်ရယူခြင်း
0.94374
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၂
1.28934
1.26775
0.00000
1.28730
အမြတ်
-69.87 USD
GBPCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28934
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-69.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26775
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28730
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၁၈
0.93623
0.92705
0.00000
0.94374
အမြတ်
-29.71 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93623
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-29.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92705
အမြတ်ရယူခြင်း
0.94374
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
0.94122
0.92705
0.00000
0.94374
အမြတ်
-45.86 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94122
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92705
အမြတ်ရယူခြင်း
0.94374
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၄
0.94725
0.92705
0.00000
0.94374
အမြတ်
-65.37 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၀၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94725
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.92705
အမြတ်ရယူခြင်း
0.94374