ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၀၅
1.37777
1.37910
0.00000
1.37982
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37777
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37910
အမြတ်ရယူခြင်း
1.37982
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၀၃
1.37767
1.37910
0.00000
1.37982
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37767
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37910
အမြတ်ရယူခြင်း
1.37982
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၂၄
1.37807
1.37910
0.00000
1.37982
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37807
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37910
အမြတ်ရယူခြင်း
1.37982
ရောင်းချမှု
0.1
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၅၅
0.75923
0.77531
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.61 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75923
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77531
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.2
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၂၈
0.76100
0.77531
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.86 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.76100
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77531
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.4
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၀၀
0.76122
0.77531
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.64 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.76122
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77531
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၀
0.75947
0.77531
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.58 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75947
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77531
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.4
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၃၆
0.77044
0.77508
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.86 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77044
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77508
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.25
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၁
0.77480
0.77508
0.00000
0.77762
အမြတ်
0.07 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77508
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77762
ဝယ်ယူမှု
0.17
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၂
0.77543
0.77508
0.00000
0.77762
အမြတ်
-0.06 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77543
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77508
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77762
ဝယ်ယူမှု
0.11
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၃
0.77571
0.77508
0.00000
0.77762
အမြတ်
-0.07 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77508
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77762
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၂
0.77675
0.77508
0.00000
0.77762
အမြတ်
-0.12 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77675
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77508
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77762
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၀၃
0.77736
0.77508
0.00000
0.77762
အမြတ်
-0.11 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77736
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77508
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77762
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၀၂
0.77806
0.77508
0.00000
0.77762
အမြတ်
-0.09 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77806
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77508
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77762
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၂
0.77882
0.77508
0.00000
0.77762
အမြတ်
-0.07 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77882
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77508
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77762
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၃
0.78008
0.77508
0.00000
0.77762
အမြတ်
-0.05 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78008
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77508
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77762
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
0.78138
0.77508
0.00000
0.77762
အမြတ်
-0.06 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.78138
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77508
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77762
ကူးယူခြင်း
634.89 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၂၆
30.65%
-511.85%
0.00
0.00
အမြတ်
-256.40 USD
WIDOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-256.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
634.89 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00