ရောင်းချမှု
0.05
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၄၉
1.38824
1.38893
0.00000
1.38468
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38824
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38893
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38468
ရောင်းချမှု
0.03
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၁၇:၀၀
1.38625
1.38893
0.00000
1.38468
အမြတ်
-0.08 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38625
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38893
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38468
ရောင်းချမှု
0.02
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၅၇
1.38558
1.38893
0.00000
1.38468
အမြတ်
-0.07 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38558
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38893
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38468
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၁၄
1.38507
1.38893
0.00000
1.38468
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၂၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38507
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38893
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38468
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၅:၀၄
1.38414
1.38872
0.00000
1.39362
အမြတ်
0.09 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38414
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38872
အမြတ်ရယူခြင်း
1.39362
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၉:၅၄
1.38398
1.38893
0.00000
1.38468
အမြတ်
-0.05 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38398
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38893
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38468
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၁၁
1.39939
1.38872
0.00000
1.39362
အမြတ်
-0.11 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39939
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38872
အမြတ်ရယူခြင်း
1.39362
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၁၅:၄၆
1.39879
1.38872
0.00000
1.39362
အမြတ်
-0.10 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၁၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39879
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38872
အမြတ်ရယူခြင်း
1.39362
ရောင်းချမှု
0.1
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၅၅
0.75923
0.77433
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.51 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75923
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77433
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.2
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၂၈
0.76100
0.77433
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.67 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.76100
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77433
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.4
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၀၀
0.76122
0.77433
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.24 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.76122
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77433
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၀
0.75947
0.77433
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.49 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75947
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77433
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
1 420.79 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၂၆
30.65%
-363.71%
0.00
0.00
အမြတ်
-429.04 USD
WIDOW
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-429.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1 420.79 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00