ကူးယူခြင်း
4 260.07 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၇
13.29%
39.27%
0.00
0.00
အမြတ်
1 321.76 USD
Brexit
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1 321.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4 260.07 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00