ကူးယူခြင်း
927.60 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၄၃
0.00%
-19.88%
0.00
0.00
အမြတ်
-47.50 USD
TradeSingleEntry
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-47.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
927.60 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
4 963.08 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၇
13.29%
39.26%
0.00
0.00
အမြတ်
1 878.43 USD
Brexit
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၁၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1 878.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4 963.08 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00