ကူးယူခြင်း
1 945.99 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၅:၄၆
3.64%
9.68%
0.00
0.00
အမြတ်
45.42 USD
Pv
ThanhPham92
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
45.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1 945.99 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00