ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၁၆
1.41139
1.40782
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.57 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41139
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40782
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၀
1.41681
1.40782
0.00000
1.41781
အမြတ်
-8.99 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41681
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40782
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41781
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၃
1.42090
1.40782
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.08 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.42090
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40782
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၂၀
1.39359
1.40806
0.00000
0.00000
အမြတ်
-14.47 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39359
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၂၈:၅၆
1.38908
1.40806
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.98 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၂၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38908
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၃၆
1.38398
1.40806
0.00000
0.00000
အမြတ်
-24.08 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38398
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၄၉
1.19576
1.21231
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.55 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၁၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19576
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21231
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၁၇
1.37651
1.40806
0.00000
0.00000
အမြတ်
-31.55 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37651
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-31.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၂၁
1.19234
1.21231
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.97 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19234
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21231
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၀
1.37099
1.40806
0.00000
0.00000
အမြတ်
-37.07 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37099
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-37.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
1.18372
1.21231
0.00000
0.00000
အမြတ်
-28.59 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18372
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21231
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၆
80.275
84.689
0.000
0.000
အမြတ်
-40.09 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.275
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-40.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
84.689
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၃
142.429
155.040
0.000
0.000
အမြတ်
-114.54 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.429
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-114.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
155.040
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၂၉
126.130
133.469
0.000
126.080
အမြတ်
-66.66 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-66.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.469
အမြတ်ရယူခြင်း
126.080
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၈
1.35263
1.40806
0.00000
1.35160
အမြတ်
-55.43 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35263
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-55.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40806
အမြတ်ရယူခြင်း
1.35160
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၁
140.388
155.040
0.000
0.000
အမြတ်
-133.07 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
140.388
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-133.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
155.040
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၈:၃၆
73.498
78.559
0.000
73.398
အမြတ်
-45.96 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.498
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-45.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
78.559
အမြတ်ရယူခြင်း
73.398
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၄
124.903
133.469
0.000
0.000
အမြတ်
-77.80 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.903
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-77.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.469
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၁၉
72.753
78.559
0.000
72.653
အမြတ်
-52.73 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
72.753
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-52.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
78.559
အမြတ်ရယူခြင်း
72.653
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၄
0.68635
0.71345
0.00000
0.68535
အမြတ်
-27.10 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68635
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68535
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၅၀
0.68100
0.71345
0.00000
0.00000
အမြတ်
-32.45 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68100
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-32.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၄
0.67493
0.71345
0.00000
0.00000
အမြတ်
-38.52 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67493
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-38.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၁၄
1.30081
1.40806
0.00000
0.00000
အမြတ်
-107.25 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30081
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-107.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၈:၂၃
1.29177
1.40806
0.00000
0.00000
အမြတ်
-116.29 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-116.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၄၇
1.28184
1.40806
0.00000
0.00000
အမြတ်
-126.22 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-126.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၁၉
1.27642
1.40806
0.00000
0.00000
အမြတ်
-131.64 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27642
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-131.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၄၂
1.27538
1.40806
0.00000
0.00000
အမြတ်
-132.68 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27538
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-132.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.40806
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000