ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၅၉
1.37230
1.36656
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37230
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36656
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၂
1.37600
1.36656
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.44 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36656
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၅၈
1.37850
1.36656
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.94 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37850
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36656
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၂၅
1.38747
1.36656
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.91 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38747
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36656
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၄၈
1.36402
1.36683
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.81 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36402
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36683
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၂:၃၃
1.36344
1.36683
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.39 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36344
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36683
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၄၆
1.40426
1.36656
0.00000
0.00000
အမြတ်
-37.70 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40426
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-37.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36656
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၃၇
1.41110
1.36656
0.00000
0.00000
အမြတ်
-44.54 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41110
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36656
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၀
1.41681
1.36656
0.00000
1.41781
အမြတ်
-50.25 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41681
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-50.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36656
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41781
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၃
1.42090
1.36656
0.00000
0.00000
အမြတ်
-54.34 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.42090
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-54.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36656
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၃
142.429
149.702
0.000
0.000
အမြတ်
-66.41 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.429
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-66.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.702
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၂၉
126.130
128.541
0.000
126.080
အမြတ်
-22.02 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-22.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
128.541
အမြတ်ရယူခြင်း
126.080
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၈
1.35263
1.36683
0.00000
1.35160
အမြတ်
-14.20 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35263
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36683
အမြတ်ရယူခြင်း
1.35160
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၁
140.388
149.702
0.000
0.000
အမြတ်
-85.04 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
140.388
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-85.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
149.702
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၄
124.903
128.541
0.000
0.000
အမြတ်
-33.22 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.903
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-33.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
128.541
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၁၉
72.753
76.867
0.000
72.653
အမြတ်
-37.56 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
72.753
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-37.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.867
အမြတ်ရယူခြင်း
72.653
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၁၄
1.30081
1.36683
0.00000
0.00000
အမြတ်
-66.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30081
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-66.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36683
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၈:၂၃
1.29177
1.36683
0.00000
0.00000
အမြတ်
-75.06 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-75.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36683
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၄၇
1.28184
1.36683
0.00000
0.00000
အမြတ်
-84.99 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-84.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36683
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၁၉
1.27642
1.36683
0.00000
0.00000
အမြတ်
-90.41 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27642
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-90.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36683
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၄၂
1.27538
1.36683
0.00000
0.00000
အမြတ်
-91.45 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27538
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-91.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.36683
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000