ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၄၁:၃၄
1.19491
1.19828
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.37 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၄၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19491
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19828
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၃၇:၄၈
1.37500
1.37936
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.36 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37936
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၂
0.70400
0.71723
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.23 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70400
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71723
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၂၁
1.19234
1.19828
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.94 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19234
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19828
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၀
1.37099
1.37936
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.37 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37099
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37936
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၅
1.38128
1.37912
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.16 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38128
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37912
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
1.18372
1.19828
0.00000
0.00000
အမြတ်
-14.56 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18372
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19828
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၆
80.275
84.368
0.000
0.000
အမြတ်
-37.61 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.275
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-37.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
84.368
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၃
142.429
150.114
0.000
0.000
အမြတ်
-70.62 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.429
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-70.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.114
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၂၉
126.130
130.392
0.000
126.080
အမြတ်
-39.16 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-39.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.392
အမြတ်ရယူခြင်း
126.080
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၈
1.35263
1.37936
0.00000
1.35160
အမြတ်
-26.73 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35263
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37936
အမြတ်ရယူခြင်း
1.35160
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၁
140.388
150.114
0.000
0.000
အမြတ်
-89.37 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
140.388
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-89.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.114
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၈:၃၆
73.498
78.056
0.000
73.398
အမြတ်
-41.89 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.498
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-41.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
78.056
အမြတ်ရယူခြင်း
73.398
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၄
124.903
130.392
0.000
0.000
အမြတ်
-50.44 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.903
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-50.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.392
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၁၉
72.753
78.056
0.000
72.653
အမြတ်
-48.73 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
72.753
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-48.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
78.056
အမြတ်ရယူခြင်း
72.653
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၄
0.68635
0.71723
0.00000
0.68535
အမြတ်
-30.88 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68635
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71723
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68535
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၅၀
0.68100
0.71723
0.00000
0.00000
အမြတ်
-36.23 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68100
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71723
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၄
0.67493
0.71723
0.00000
0.00000
အမြတ်
-42.30 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67493
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-42.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71723
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၁၄
1.30081
1.37936
0.00000
0.00000
အမြတ်
-78.55 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30081
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-78.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37936
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၈:၂၃
1.29177
1.37936
0.00000
0.00000
အမြတ်
-87.59 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-87.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37936
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၄၇
1.28184
1.37936
0.00000
0.00000
အမြတ်
-97.52 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-97.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37936
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၁၉
1.27642
1.37936
0.00000
0.00000
အမြတ်
-102.94 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27642
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-102.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37936
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၄၂
1.27538
1.37936
0.00000
0.00000
အမြတ်
-103.98 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27538
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-103.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37936
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000