ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၂
1.39457
1.38969
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.88 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39457
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38969
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၂၇
1.38434
1.39000
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.66 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38434
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၄၀
1.38000
1.39000
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၀၃
1.37627
1.39000
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.73 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37627
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၁၈
1.36756
1.39000
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.44 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36756
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၅
1.36220
1.39000
0.00000
0.00000
အမြတ်
-27.80 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36220
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၄၆
1.40426
1.38969
0.00000
0.00000
အမြတ်
-14.57 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40426
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38969
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၃၇
1.41110
1.38969
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.41 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41110
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38969
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၀
1.41681
1.38969
0.00000
1.41781
အမြတ်
-27.12 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41681
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38969
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41781
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၃
1.42090
1.38969
0.00000
0.00000
အမြတ်
-31.21 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.42090
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-31.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38969
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၃
142.429
152.515
0.000
0.000
အမြတ်
-91.92 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
142.429
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-91.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.515
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၂၉
126.130
130.180
0.000
126.080
အမြတ်
-36.92 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-36.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.180
အမြတ်ရယူခြင်း
126.080
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၈
1.35263
1.39000
0.00000
1.35160
အမြတ်
-37.37 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35263
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-37.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39000
အမြတ်ရယူခြင်း
1.35160
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၁
140.388
152.515
0.000
0.000
အမြတ်
-110.53 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
140.388
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-110.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.515
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၈:၃၆
73.498
76.482
0.000
73.398
အမြတ်
-27.20 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
73.498
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.482
အမြတ်ရယူခြင်း
73.398
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၄
124.903
130.180
0.000
0.000
အမြတ်
-48.10 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.903
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-48.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.180
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၁၉
72.753
76.482
0.000
72.653
အမြတ်
-33.99 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
72.753
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-33.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.482
အမြတ်ရယူခြင်း
72.653
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၅၀
0.68100
0.69703
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.03 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68100
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69703
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၄
0.67493
0.69703
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.10 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67493
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.69703
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၁၄
1.30081
1.39000
0.00000
0.00000
အမြတ်
-89.19 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30081
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-89.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၈:၂၃
1.29177
1.39000
0.00000
0.00000
အမြတ်
-98.23 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-98.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၄၇
1.28184
1.39000
0.00000
0.00000
အမြတ်
-108.16 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-108.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၁၉
1.27642
1.39000
0.00000
0.00000
အမြတ်
-113.58 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27642
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-113.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၄၂
1.27538
1.39000
0.00000
0.00000
အမြတ်
-114.62 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27538
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-114.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39000
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000