ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၄:၅၃
1.16906
1.16903
0.00000
1.17016
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16906
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16903
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17016
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၄:၅၃
1.16906
1.16903
0.00000
1.17014
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16906
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16903
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17014
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၂၅
1.16946
1.16915
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.31 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16946
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16915
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၁၇
1.16950
1.16915
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.35 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16915
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၃၆
1.16989
1.16903
0.00000
1.17016
အမြတ်
-0.86 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16989
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16903
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17016
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၃၆
1.16990
1.16903
0.00000
1.17014
အမြတ်
-0.87 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16990
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16903
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17014
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၈:၅၇
1.17067
1.16903
0.00000
1.17014
အမြတ်
-1.64 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17067
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16903
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17014
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၈:၅၆
1.17067
1.16903
0.00000
1.17016
အမြတ်
-1.64 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17067
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16903
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17016