ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၄:၁၃
1.21070
1.21096
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.26 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21070
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.89
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၀
1.20988
1.21084
0.00000
1.21154
အမြတ်
85.44 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20988
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
85.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.89
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21084
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21154
ဝယ်ယူမှု
0.55
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၈
1.21059
1.21084
0.00000
1.21154
အမြတ်
13.75 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21059
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
13.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.55
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21084
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21154
ဝယ်ယူမှု
0.34
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၀၂
1.21130
1.21084
0.00000
1.21154
အမြတ်
-15.64 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21084
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21154
ဝယ်ယူမှု
0.21
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၁
1.21202
1.21084
0.00000
1.21154
အမြတ်
-24.78 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21202
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21084
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21154
ဝယ်ယူမှု
0.13
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၆
1.21282
1.21084
0.00000
1.21154
အမြတ်
-25.74 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21282
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21084
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21154
ဝယ်ယူမှု
0.08
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၉
1.21370
1.21084
0.00000
1.21154
အမြတ်
-22.88 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21084
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21154
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၆
1.21467
1.21084
0.00000
1.21154
အမြတ်
-19.15 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21467
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21084
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21154
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၅
1.21551
1.21084
0.00000
1.21154
အမြတ်
-14.01 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21551
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21084
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21154
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၁၇
1.21628
1.21084
0.00000
1.21154
အမြတ်
-10.88 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21628
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21084
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21154
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၄၉
1.21707
1.21084
0.00000
1.21154
အမြတ်
-6.23 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21707
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21084
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21154
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၇
1.21785
1.21084
0.00000
1.21154
အမြတ်
-7.01 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21785
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21084
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21154