ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၃၃
1.20055
1.20134
1.20194
0.00000
အမြတ်
-0.79 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20055
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.20194
အမြတ်
-0.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20134
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၃၃
1.20055
1.20134
1.20194
0.00000
အမြတ်
-0.79 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20055
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.20194
အမြတ်
-0.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20134
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၆
1.20108
1.20122
0.00000
1.20250
အမြတ်
0.70 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20108
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20122
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20250
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၆
1.20108
1.20122
0.00000
1.20248
အမြတ်
0.70 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20108
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20122
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20248
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၅၃
1.20187
1.20122
0.00000
1.20250
အမြတ်
-1.95 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20187
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20122
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20250
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၅၃
1.20187
1.20122
0.00000
1.20248
အမြတ်
-1.95 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20187
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20122
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20248
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၄၇
1.20267
1.20122
0.00000
1.20250
အမြတ်
-2.90 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20267
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20122
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20250
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၄၇
1.20267
1.20122
0.00000
1.20248
အမြတ်
-2.90 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20267
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20122
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20248
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၁၉
1.20346
1.20122
0.00000
1.20248
အမြတ်
-2.24 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20346
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20122
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20248
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၁၉
1.20346
1.20122
0.00000
1.20250
အမြတ်
-2.24 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20346
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20122
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20250
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၃၈
1.20426
1.20122
0.00000
1.20250
အမြတ်
-3.04 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20426
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20122
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20250
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၀၆
1.20425
1.20122
0.00000
1.20248
အမြတ်
-3.03 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20425
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20122
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20248
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၅၆
1.20369
1.20134
1.20194
0.00000
အမြတ်
2.35 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20369
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.20194
အမြတ်
2.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20134
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၅၅
1.20369
1.20134
1.20194
0.00000
အမြတ်
2.35 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20369
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.20194
အမြတ်
2.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20134
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000