ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၁၈
1.21497
1.21450
0.00000
1.21608
အမြတ်
-0.94 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21497
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21450
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21608
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၁၇
1.21497
1.21450
0.00000
1.21605
အမြတ်
-0.94 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21497
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21450
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21605
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၂၀:၂၁
1.21579
1.21450
0.00000
1.21605
အမြတ်
-1.29 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၂၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21579
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21450
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21605
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၀၆
1.21581
1.21450
0.00000
1.21608
အမြတ်
-1.31 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21581
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21450
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21608
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၀၀
1.21577
1.21462
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.15 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21577
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21462
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၄၆
1.21603
1.21451
1.21601
0.00000
အမြတ်
1.52 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21603
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.21601
အမြတ်
1.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21451
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၂
1.21662
1.21450
0.00000
1.21608
အမြတ်
-2.12 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21662
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21450
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21608
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၁
1.21660
1.21450
0.00000
1.21605
အမြတ်
-2.10 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21660
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21450
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21605