ဝယ်ယူမှု
0.33
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၅၃:၀၉
0.91492
0.91569
0.00000
0.00000
အမြတ်
18.06 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၅၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91492
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
18.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91569
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၁၇
0.86894
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-14.48 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86894
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၄:၅၆
0.86902
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.60 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၄၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86902
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၄၃
0.91535
0.91569
0.00000
0.00000
အမြတ်
6.68 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91535
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
6.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91569
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၂၃
0.91596
0.91569
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.46 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91596
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91569
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၂၆
0.91700
0.91569
0.00000
0.00000
အမြတ်
-36.97 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91569
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၂၆
0.91779
0.91569
0.00000
0.00000
အမြတ်
-57.88 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91779
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-57.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91569
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၃၂
0.92150
0.91569
0.00000
0.00000
အမြတ်
-156.04 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-156.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91569
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၆
0.87036
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-52.06 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87036
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-52.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၁
0.87142
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-80.11 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87142
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-80.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၀
0.87066
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-60.00 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87066
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-60.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၅
0.87085
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-65.02 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87085
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၁၉
0.87161
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-85.13 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87161
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-85.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၁၁
0.87173
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-88.31 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87173
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-88.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၁၇
0.87244
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-107.10 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87244
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-107.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၅၄
0.92446
0.91569
0.00000
0.00000
အမြတ်
-234.36 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92446
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-234.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91569
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၀၂
0.92635
0.91569
0.00000
0.00000
အမြတ်
-284.37 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92635
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-284.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91569
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၉
0.87512
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-178.01 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-178.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၅၈
0.87565
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-192.03 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87565
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-192.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၅၅
0.93272
0.91569
0.00000
0.00000
အမြတ်
-452.91 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93272
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-452.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91569
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၄၈
0.88576
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-459.55 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88576
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-459.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၄
0.88663
0.86848
0.00000
0.00000
အမြတ်
-482.57 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88663
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-482.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.86848
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000