ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၂၄
0.91613
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
49.92 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91613
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
49.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၃၀
0.91645
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
41.61 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91645
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
41.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၁၈
0.91651
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
40.05 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91651
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
40.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၃၀
0.91709
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
24.97 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91709
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
24.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၆
0.91740
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
16.92 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
16.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၂၆
0.88057
0.88228
0.00000
0.00000
အမြတ်
42.13 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88057
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
42.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88228
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၁၇
0.88078
0.88228
0.00000
0.00000
အမြတ်
36.68 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88078
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
36.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88228
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၂၈
0.88153
0.88228
0.00000
0.00000
အမြတ်
17.19 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88153
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
17.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88228
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၅၈
0.88172
0.88228
0.00000
0.00000
အမြတ်
12.25 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88172
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
12.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88228
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၃၉
0.88509
0.88228
0.00000
0.00000
အမြတ်
-75.33 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88509
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-75.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88228
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၃၇
0.88522
0.88228
0.00000
0.00000
အမြတ်
-78.71 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88522
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-78.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88228
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၉:၂၂
0.91801
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.07 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91801
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၅
0.89591
0.88228
0.00000
0.00000
အမြတ်
-356.52 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89591
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-356.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88228
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၁၃
0.92017
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
-55.07 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92017
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-55.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၂၆
0.92102
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
-77.16 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92102
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-77.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၅၁
0.92175
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
-96.13 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.92175
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-96.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၄၅
0.89574
0.88228
0.00000
0.00000
အမြတ်
-352.10 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89574
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-352.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88228
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၁၉
0.93126
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
-343.27 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93126
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-343.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၃၈
0.93216
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
-366.66 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93216
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-366.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.33
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၁:၂၂
0.93274
0.91814
0.00000
0.00000
အမြတ်
-381.74 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.93274
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-381.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91814
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000