မှာဝယ်ပါ
0.07
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၀
22.110
22.435
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
22.110
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
22.435
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.07
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၄၈
22.416
22.420
0.000
0.000
အမြတ်
-0.14 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
22.416
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
22.420
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.07
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
1743.41
1750.50
0.00
0.00
အမြတ်
48.09 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1743.41
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
48.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1750.50
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
0.14
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၂၂
1737.12
1750.62
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1737.12
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1750.62
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၄၅
22.779
22.420
0.000
0.000
အမြတ်
-127.19 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
22.779
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-127.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
22.420
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၀၅
1754.48
1750.50
0.00
0.00
အမြတ်
-29.40 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1754.48
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-29.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1750.50
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၃
23.440
22.420
0.000
0.000
အမြတ်
-358.54 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
23.440
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-358.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
22.420
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၀၆
1780.30
1750.50
0.00
0.00
အမြတ်
-210.14 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1780.30
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-210.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1750.50
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00