ဝယ်ယူမှု
0.2
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၇:၄၆
0.58233
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
969.14 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.58233
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
969.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.5
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၄၄
0.65483
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
2 060.35 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65483
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2 060.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၁၁
1.13145
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
-64.55 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.13145
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-64.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၅၅
1.43398
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
-367.08 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.43398
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-367.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၉
0.25022
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
816.68 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.25022
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
816.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၁၅
0.28081
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
786.09 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.28081
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
786.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၁၃
0.28081
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
786.09 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.28081
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
786.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၁၁
0.28081
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
786.09 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.28081
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
786.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၀၈
0.28079
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
786.11 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.28079
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
786.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၀၆
0.28068
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
786.22 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.28068
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
786.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၀၃
0.28068
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
786.22 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.28068
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
786.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၀၁
0.28069
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
786.21 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.28069
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
786.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၅၉
0.28069
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
786.21 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.28069
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
786.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၅၇
0.28069
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
786.21 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.28069
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
786.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၅၃
0.28068
1.06810
0.00000
50.00000
အမြတ်
786.22 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.28068
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
786.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06810
အမြတ်ရယူခြင်း
50.00000