၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၃၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38028
1.38125
အမြတ်
0.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163331315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38125
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.92 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38517
1.38369
အမြတ်
1.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163286830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38968
1.38369
အမြတ်
5.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163304867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
5.94 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၄၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38615
1.38369
အမြတ်
2.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163287417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.41 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၅၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39068
1.38369
အမြတ်
6.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163306657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
6.94 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38716
1.38369
အမြတ်
3.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163289220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38716
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.42 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၅၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38816
1.38369
အမြတ်
4.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163302656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38816
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
4.42 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38467
1.38369
အမြတ်
0.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163168737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.93 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38915
1.38369
အမြတ်
5.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163303171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
5.41 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၁၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38568
1.38369
အမြတ်
1.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163287059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.94 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၃၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.39018
1.38369
အမြတ်
6.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163305799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
6.44 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၄၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38668
1.38369
အမြတ်
2.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163288872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.94 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၅၉
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38766
1.38369
အမြတ်
3.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163289573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.92 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၂၇
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.38868
1.38369
အမြတ်
4.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163303039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38369
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
4.94 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၆
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38436
1.38679
အမြတ်
2.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163218096
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.38 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၄၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38579
1.38679
အမြတ်
0.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162167405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.95 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၁၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38232
1.38679
အမြတ်
4.42 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163234020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
4.42 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၂၇
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38478
1.38679
အမြတ်
1.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162187793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.96 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၂၇
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38128
1.38679
အမြတ်
5.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163240861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
5.46 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38028
1.38679
အမြတ်
6.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163243109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
6.46 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၆
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38411
1.38679
အမြတ်
2.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163217312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.63 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၃၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38278
1.38679
အမြတ်
3.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163232919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.96 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၂၉
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38528
1.38679
အမြတ်
1.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162183452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.46 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၂၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38178
1.38679
အမြတ်
4.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163240451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
4.96 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၂၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38428
1.38679
အမြတ်
2.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162196302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.46 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၃၆
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3808
1.38679
အမြတ်
5.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163242598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38679
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
5.94 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၀:၅၉
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38516
1.38418
အမြတ်
0.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163171405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၂၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38418
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.93 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၅၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38617
1.38418
အမြတ်
1.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163192877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38418
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.94 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၅၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38718
1.38418
အမြတ်
2.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163193688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38718
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38418
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.95 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၄၃
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38816
1.38418
အမြတ်
3.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163202697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38816
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38418
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.93 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၆:၅၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38568
1.38418
အမြတ်
1.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163172392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38418
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.45 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၀၃
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38667
1.38418
အမြတ်
2.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163193227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38418
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.44 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၀၆
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38768
1.38418
အမြတ်
3.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163194652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38418
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.45 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၄၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38028
1.38481
အမြတ်
4.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163056311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
4.48 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၁၄
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38378
1.38481
အမြတ်
0.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163014837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.98 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၄၄
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37578
1.38481
အမြတ်
8.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163097719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
8.98 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၃၅
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37928
1.38481
အမြတ်
5.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163058432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37928
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
5.48 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၀၅
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38278
1.38481
အမြတ်
1.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163025133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.98 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၂၈
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37483
1.38481
အမြတ်
9.93 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163118344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
9.93 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37828
1.38481
အမြတ်
6.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163061225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
6.48 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၅၉
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38178
1.38481
အမြတ်
2.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163049407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
2.98 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၂၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37378
1.38481
အမြတ်
10.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163120051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
10.98 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၁၄
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37731
1.38481
အမြတ်
7.45 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163090764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37731
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
7.45 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၀၇
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38081
1.38481
အမြတ်
3.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163055889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
3.95 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၅၉
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37628
1.38481
အမြတ်
8.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163091576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
8.48 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၃၃
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37979
1.38481
အမြတ်
4.97 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163058320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
4.97 USD
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၀၄
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38328
1.38481
အမြတ်
1.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163024918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
1.48 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၆
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37529
1.38481
အမြတ်
9.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163118242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
9.47 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၅
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37878
1.38481
အမြတ်
5.98 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163060982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
5.98 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၂၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38381
1.38481
အမြတ်
0.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163049246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38481
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.95 USD