၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၄၃
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၄၆:၂၀
ကူးယူခြင်း
-2.66%
-2.66%
အမြတ်
0.00 USD
HorizonEACent
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၄၃
အဝင်အမှတ်
-2.66%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၄၆:၂၀
ပြင်ပ
-2.66%
အမြတ်
0.00 USD
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၃၆
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၃၄
ကူးယူခြင်း
-2.66%
-2.66%
အမြတ်
0.00 USD
HorizonEACent
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၂:၃၆
အဝင်အမှတ်
-2.66%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၃၆:၃၄
ပြင်ပ
-2.66%
အမြတ်
0.00 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၁၉
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၃၀
ကူးယူခြင်း
1.83%
1.83%
အမြတ်
0.00 USD
HorizonEACent
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၁၉
အဝင်အမှတ်
1.83%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၁:၃၀
ပြင်ပ
1.83%
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၁၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၅၆:၅၈
ကူးယူခြင်း
1429.91%
1400.27%
အမြတ်
37.44 USD
BudiSetiawan
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၁၆
အဝင်အမှတ်
1429.91%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၅၆:၅၈
ပြင်ပ
1400.27%
အမြတ်
37.44 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၃၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၄၃
ကူးယူခြင်း
819.41%
819.41%
အမြတ်
0.00 USD
Immortal
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၃၆
အဝင်အမှတ်
819.41%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၅၉:၄၃
ပြင်ပ
819.41%
အမြတ်
0.00 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၂၄
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၃၉
ကူးယူခြင်း
230.2%
237.45%
အမြတ်
-20.74 USD
GStar
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၀၄:၂၄
အဝင်အမှတ်
230.2%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၃၉
ပြင်ပ
237.45%
အမြတ်
-20.74 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၂၆:၀၁
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၂၆:၁၂
ကူးယူခြင်း
212.48%
212.48%
အမြတ်
0.00 USD
GStar
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၂၆:၀၁
အဝင်အမှတ်
212.48%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၂၆:၁၂
ပြင်ပ
212.48%
အမြတ်
0.00 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၀၃
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၁၆
ကူးယူခြင်း
226.63%
212.48%
အမြတ်
11.83 USD
GStar
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၀၃
အဝင်အမှတ်
226.63%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၁၆
ပြင်ပ
212.48%
အမြတ်
11.83 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၂၇
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၂၃
ကူးယူခြင်း
225.64%
226.63%
အမြတ်
2.89 USD
GStar
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၂၂:၅၀:၂၇
အဝင်အမှတ်
225.64%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၂၃
ပြင်ပ
226.63%
အမြတ်
2.89 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၀၀
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၂၇
ကူးယူခြင်း
-18.31%
-31.82%
အမြတ်
-16.59 USD
Universal_bank
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၁၈:၀၀
အဝင်အမှတ်
-18.31%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၅:၂၇
ပြင်ပ
-31.82%
အမြတ်
-16.59 USD
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၃၈:၁၅
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၁၇:၃၆
ကူးယူခြင်း
-10.88%
-18.31%
အမြတ်
1.99 USD
Universal_bank
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၃၈:၁၅
အဝင်အမှတ်
-10.88%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၀၇:၁၇:၃၆
ပြင်ပ
-18.31%
အမြတ်
1.99 USD