၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.16357
1.16302
အမြတ်
0.55 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82269726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.16244
1.16302
အမြတ်
-0.58 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82266003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.58 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.16455
1.16302
အမြတ်
1.53 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82276570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.53 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.16304
1.16254
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82265023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16254
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.1638
1.1633
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82261793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1633
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.16288
1.16405
အမြတ်
-1.17 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82136789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16405
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.17 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၀၅
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.16533
1.16405
အမြတ်
2.56 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82166123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16533
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16405
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.56 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.1639
1.16405
အမြတ်
-0.15 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82149841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16405
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.16634
1.16405
အမြတ်
4.58 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82180715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16405
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.58 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၃
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.16175
1.16675
အမြတ်
-5.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82134103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16675
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.00 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.16246
1.16196
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82133399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16196
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.16299
1.16249
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82131974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16249
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.16306
1.16324
အမြတ်
-0.18 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82114056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.16442
1.16324
အမြတ်
1.18 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82118933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16442
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16324
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.18 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.16314
1.16315
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82105365
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.16415
1.16315
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82108786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16315
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.16361
1.16311
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82100249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16311
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.16668
1.16411
အမြတ်
5.14 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82080916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16411
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.14 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၅
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.16361
1.16411
အမြတ်
-1.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82054499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16411
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.00 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၀၂
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.16565
1.16411
အမြတ်
3.08 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82066926
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16411
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.08 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.16247
1.16411
အမြတ်
-3.28 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82051245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16247
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16411
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.28 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၀၂
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.16462
1.16411
အမြတ်
1.02 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82059848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16411
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.02 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.16128
1.16629
အမြတ်
-10.02 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82040655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.02 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.16023
1.16522
အမြတ်
-4.99 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82023162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16023
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16522
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.99 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.15868
1.16368
အမြတ်
-5.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82009915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.00 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.15754
1.16257
အမြတ်
-5.03 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82005713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16257
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.03 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၅:၁၄
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.15806
1.15756
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82001342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15756
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.15867
1.15817
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81993393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15867
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15817
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၀၁
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၉:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.15951
1.15901
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81966421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15901
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.16066
1.15954
အမြတ်
1.12 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81963290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15954
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.15941
1.15954
အမြတ်
-0.13 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81952020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15954
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.13 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.15859
1.15922
အမြတ်
-0.63 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81903257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15859
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15922
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၅
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.16081
1.15922
အမြတ်
1.59 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81921503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15922
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.59 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၅:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.15975
1.15922
အမြတ်
0.53 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81910415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15922
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.15915
1.15906
အမြတ်
0.18 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81851623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.16137
1.15906
အမြတ်
4.62 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81878588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.62 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၀၃
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.15792
1.15906
အမြတ်
-1.14 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81849982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.14 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.16037
1.15906
အမြတ်
2.62 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81873180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16037
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.62 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.15681
1.16186
အမြတ်
-5.05 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81839904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16186
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.05 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.15575
1.16075
အမြတ်
-5.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81838095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16075
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.15478
1.15528
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81828078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15528
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.15614
1.15564
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81813863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၀၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1555
1.156
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81789257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.156
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၀၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.15489
1.15539
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81787428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15539
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1542
1.15458
အမြတ်
0.38 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81754020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.15537
1.15458
အမြတ်
-0.79 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81749981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.79 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.15267
1.15458
အမြတ်
1.91 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81775859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15458
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.91 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.15581
1.15531
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81734002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15531
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.15691
1.15585
အမြတ်
1.06 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81732433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.06 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၀၇
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.15579
1.15585
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#81725603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.15585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD