၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19113
1.1898
အမြတ်
-1.33 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76006803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1898
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.33 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18995
1.1898
အမြတ်
-0.15 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76010255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1898
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19065
1.1898
အမြတ်
-0.85 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76008477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19065
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1898
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.85 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၀၂
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.18963
1.1898
အမြတ်
0.34 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76011257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1898
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19052
1.19092
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#76004687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19092
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၂
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.19101
1.19014
အမြတ်
-1.74 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75964011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.74 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.19005
1.19014
အမြတ်
0.18 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75981394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.18883
1.19014
အမြတ်
5.24 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75987193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.19014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.24 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19217
1.19014
အမြတ်
-2.03 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75957039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.03 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19142
1.19014
အမြတ်
-1.28 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75962334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.28 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.19049
1.19014
အမြတ်
-0.70 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75970160
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၂
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.1892
1.19014
အမြတ်
2.82 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75985890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.19014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.82 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.18833
1.19014
အမြတ်
7.24 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75994110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.19014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.24 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၂
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19185
1.19014
အမြတ်
-1.71 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75959694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19185
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19014
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.71 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19239
1.19195
အမြတ်
-0.44 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75942851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.44 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19147
1.19195
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75947185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19202
1.19195
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75943484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.19094
1.19195
အမြတ်
2.02 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75950626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.02 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၀၈
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.19207
1.19206
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75934334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19207
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၃
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.19282
1.19206
အမြတ်
0.76 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75941179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19282
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.1925
1.19206
အမြတ်
0.44 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75935410
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၁
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.19252
1.19268
အမြတ်
-0.16 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75925175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19268
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.1936
1.19268
အမြတ်
0.92 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75932610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19268
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.92 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.19311
1.19268
အမြတ်
0.43 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75930486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19268
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.19281
1.19309
အမြတ်
0.56 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75911041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19309
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19414
1.19309
အမြတ်
-1.05 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75902844
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19309
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.05 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19319
1.19309
အမြတ်
-0.10 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75910378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19309
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.19104
1.19309
အမြတ်
4.10 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75912766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19309
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.10 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19377
1.19309
အမြတ်
-0.68 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75904081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19309
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19431
1.19389
အမြတ်
-0.42 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75894218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19389
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.42 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19332
1.19389
အမြတ်
0.57 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75898330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19389
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19383
1.19389
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75895085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19389
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.19299
1.19389
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75900383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19389
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၁
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19323
1.19363
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75890247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19363
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၁
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19249
1.19289
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75879210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၁
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.19252
1.19212
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75874962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19252
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19212
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၀၁
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.19308
1.19308
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75838642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19308
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.19395
1.19308
အမြတ်
0.87 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75841594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19395
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၂
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.19341
1.19308
အမြတ်
0.33 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75841146
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၅
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.19367
1.19307
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75837285
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၀
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.19326
1.19307
အမြတ်
0.19 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75836226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19307
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၁
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.1939
1.1935
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75834936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၁
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.19461
1.19421
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75832511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19421
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.19499
1.19459
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75831030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19459
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.19635
1.19595
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75827711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19595
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၁
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19667
1.19707
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75823005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19707
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19549
1.19589
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75820225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19589
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၀
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19508
1.19548
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75816829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19548
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19436
1.19483
အမြတ်
0.47 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75802187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၀
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19489
1.19483
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75800210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD