၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၀၀
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.38977
1.38877
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#78142143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၁
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38778
1.38878
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#78127990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38878
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၁
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.39071
1.3909
အမြတ်
-0.19 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#78076635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39071
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3909
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.39249
1.3909
အမြတ်
3.18 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#78083469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3909
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.18 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၁
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39185
1.39214
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#78023029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39185
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.39079
1.39214
အမြတ်
2.70 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#78025689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.39214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၀၀
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၂၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.39055
1.38955
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#78040747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၂၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38955
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39447
1.39547
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#78014730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၀၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.39381
1.39445
အမြတ်
-1.28 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77913240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.39445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.28 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.39669
1.39445
အမြတ်
11.20 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77994290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.39445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.20 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၀၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.39176
1.39445
အမြတ်
-2.69 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77903604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.69 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.3957
1.39445
အမြတ်
3.75 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77991054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.39445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.75 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၀၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.39464
1.39605
အမြတ်
2.82 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77978089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.39605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.82 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39587
1.39605
အမြတ်
0.18 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77974924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39587
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39605
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၀
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38638
1.38738
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77875908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38738
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၀၁
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38684
1.38784
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77810465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38784
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၆
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.38797
1.38686
အမြတ်
2.22 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77773087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.22 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၀
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.38414
1.38686
အမြတ်
-2.72 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77771177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.72 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၁
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.38902
1.38686
အမြတ်
6.48 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77780267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.48 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၆
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.38221
1.38077
အမြတ်
2.88 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77753138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.88 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၀
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.3809
1.38077
အမြတ်
0.13 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77746476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၁
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38137
1.37952
အမြတ်
-1.85 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77717662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37952
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.85 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.37879
1.37952
အမြတ်
2.19 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77724965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37952
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.19 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38001
1.37952
အမြတ်
-0.98 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77722390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37952
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.98 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၁
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37719
1.37952
အမြတ်
11.65 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77731534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37952
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.65 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.38158
1.38058
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77674590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38058
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37784
1.37764
အမြတ်
0.20 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77653317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37764
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.37904
1.37764
အမြတ်
2.80 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77654956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37764
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.80 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၅:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37574
1.37474
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77630334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37474
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37435
1.37535
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77617761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37435
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37535
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37556
1.37523
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77511405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37523
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၅
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.37656
1.37523
အမြတ်
2.66 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77517579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37656
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37523
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.66 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37603
1.37564
အမြတ်
-0.39 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77464385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.39 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.37394
1.37564
အမြတ်
5.10 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77478773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.10 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37499
1.37564
အမြတ်
1.30 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77476711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.30 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၀၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.37754
1.37654
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77459458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37654
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.37754
1.37654
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77453184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37654
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37633
1.37533
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77407705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37533
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.37555
1.3734
အမြတ်
10.75 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77390173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.75 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37165
1.3734
အမြတ်
-1.75 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77378185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37165
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.75 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.37424
1.3734
အမြတ်
2.52 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77386715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.52 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.37315
1.3734
အမြတ်
-0.50 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77383784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37315
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.50 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၁၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37032
1.37132
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77367861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37132
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.36745
1.36937
အမြတ်
-3.84 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77341620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36937
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.84 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.37052
1.36937
အမြတ်
5.75 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77357572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.36937
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.75 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.36637
1.36937
အမြတ်
-3.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77340534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36937
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.00 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.36886
1.36937
အမြတ်
-1.53 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77353363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.36937
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.53 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.08
1.37207
1.36937
အမြတ်
21.60 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77358452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37207
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.36937
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.60 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3605
1.3615
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77296801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၀
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.36085
1.36228
အမြတ်
2.86 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77289114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.36228
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.86 USD