၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၀
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.41724
1.4167
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508798915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.4167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၄၁
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.41757
1.4168
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508798678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.4168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၀၅
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.41791
1.41684
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508796745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41684
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၁၀
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41818
1.41685
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508796450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41685
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၇
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41849
1.41685
အမြတ်
-0.03 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508796070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41685
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၁
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41882
1.41695
အမြတ်
-0.04 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508795890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.41698
1.41708
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508799062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41708
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၄၈
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.41736
1.41709
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508799460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41709
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၅၃
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.3
1895.72
1899.28
အမြတ်
1.07 USD
XAUUSDf
စာချုပ်
#1508799391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1895.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1899.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.41731
1.41711
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508798766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41731
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41711
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.41762
1.41742
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508798206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41742
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၀
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.06
1.41869
1.41776
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508795889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.41776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၂၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.4177
1.41776
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508792911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၃၂
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.04
1.41838
1.41776
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508794876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.41776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၈
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.41674
1.41776
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508791626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၃၁
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.41738
1.41776
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508792067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၁၀
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.418
1.41776
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508793766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၄၅
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.41706
1.41776
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508791827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၂
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41849
1.41869
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508795445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41869
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၃၀
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41846
1.41833
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508794855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41846
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၅၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41781
1.41833
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508795258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၅
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41811
1.41833
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508795010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41833
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၇
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41831
1.41819
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508794064
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41831
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41819
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၂၅
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41769
1.41819
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508794509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41819
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၄၃
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41798
1.41819
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508794087
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41819
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၃
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41798
1.41818
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508793724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41818
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၉
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.4182
1.41786
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508789873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၁၂
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.41762
1.41786
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508790899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.41697
1.41786
အမြတ်
0.05 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508791167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41697
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.41786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၅၉
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41856
1.41786
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508789063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41856
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၄၂
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.41791
1.41786
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508790069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၁
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.41725
1.41786
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508791030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.41786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၉
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41882
1.41786
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508789008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၇
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.41695
1.41692
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508791103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၃၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.41729
1.41692
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508791508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41692
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၃၈
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.41729
1.41709
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508791017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41709
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.41764
1.41744
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508790872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41744
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၂၇
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.41773
1.41777
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508784005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41773
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41777
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၉
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.41853
1.41777
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508785209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41777
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၃
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.41733
1.41777
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508783549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41777
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၂
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.41802
1.41777
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508784093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.41802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41777
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၉
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41914
1.41867
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508785789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41914
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41867
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၂
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41796
1.41867
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508787589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41867
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၅
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41832
1.41867
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508786965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41867
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၁
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.41729
1.41824
အမြတ်
0.06 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508783608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.41824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၂၁
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.41766
1.41824
အမြတ်
0.02 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508783418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.41824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၂၈
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.4192
1.41824
အမြတ်
-0.02 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508780491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4192
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၂၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41862
1.41824
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508780713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၄
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.41799
1.41824
အမြတ်
0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508782984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.41824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၄၆
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41891
1.41824
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSDf
စာချုပ်
#1508780526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD